Upravit stránku

Aktuální informace

zabezpečení vodovodních přípojek proti působení mrazu

Vážení odběratelé,

v těchto dnech je nutné dbát zvýšené opatrnosti ve sklepních prostorách domů, vodoměrných šachtách a vůbec na místech, kde jsou umístěny patní vodoměry pitné vody z důvodu stále přetrvávajících mrazivých teplot. Hrozí reálné nebezpečí zamrznutí měřidla, případně i domovního rozvodu pitné vody. Doporučuji tedy všem odběratelům, kteří mají vodoměr umístěn v nevytápěném prostoru domu nebo šachty aby jej zakryli např. polystyrénovými izolačními deskami, vatovou izolací, apod. Dále je velmi vhodné instalovat do všech netěsnících stavebních otvorů objektu provizorní izolaci z uvedených materiálů aby bylo zamezeno promrzání zdí a následné poškození domovního rozvodu pitné vody, resp. vodoměru v objektu. 

Za provoz VaK- Ivo Antonov

zadání provedení podkladů pro zpracování rizikové analýzy výskytu nebezpečných látek

Vážení občané,

Město Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s MěVaK spol. s r.o. a též s předními odborníky v oblasti hydrogeologie provedlo zadání zpracování dokumentace za účelem provedení rizikové analýzy stran výskytu chlorovaných uhlovodíků v surové vodě, kterou MěVaK čerpá z hlubinných zdrojů cenomanské zvodně královédvorské synklinály. V minulých letech docházelo k nárůstům koncentrací některých uhlovodíkových sloučenin v surové vodě, cílem tohoto zadání bude stanovení dalšího postupu a provedení nezbytných kroků, vedoucích k eliminaci rizik kontaminace vodních zdrojů ve Dvoře Králové nad Labem. V této chvíli jsou již prováděny nezbytná opatření k omezení koncentrací těchto látek v čerpané vodě, a díky stripovacím kolonám, které jsou instalovány na úpravně vody, jsou ve výsledku odstraněny těkavé látky z pitné vody tak, aby tato vyhovovala parametrům pro dodávku do spotřebiště.

Město D.K.n/L- Ing. Ctirad Pokorný: provádí celkovou koordinaci zadání, termínový a pracovní harmonogram

MěVaK D.K.n/L- I. Antonov- provádí projekční přípravu, zpracování odborného posudku+ návrh nutných opatření na síti do doby zpracování analýzy

Opětovné zprovoznění systému zásobování vodou pro horní tlakové pásmo

Vážení odběratelé,

v průběhu prosince 2017 a ledna 2018 byly provedeny nezbytné kroky k opětovnému zprovoznění "Starého pramene", který zásobuje pitnou vodou nemocnici a horní tlakové pásmo vodovodní sítě ve Dvoře Králové nad Labem. V loňském roce došlo k jeho nucené odstávce z důvodu nevyhovující hodnoty PH a výskytu zápachu, který byl dle hydrogeologa způsoben nadměrnými prosaky dešťových vod do sběrné jímky radiálního zářezu v objektu prameniště. Byla tedy provedena odstávka tohoto zdroje a provizorní přepojení části města na pásmo hlavních vodojemů. V průběhu prosince a ledna byla dílčími rozbory monitorována kvalita surové vody v prameništi, zároveň byl zhotoven odkalovací řad v areálu "Starého vodojemu", osazena vypouštěcí armatura a po posledním odebraném vzorku, který byl již v pořádku, provedeno částečné obnovení provozu nátokového potrubí ze starého pramene. Předpokládáme, že za příznivého vývoje situace bude provoz zcela obnoven v průběhu února 2018.

za společnost: Ivo Antonov- provoz VaK

Cena vodného a stočného se v roce 2018 nezmění

Obyvatelé Dvora Králové nad Labem v roce 2018 zaplatí za vodné a stočné 79,85 Kč/m3 (69,44 Kč/m3 bez DPH). Částku, která zůstává stejná jako v letošním roce, schválila rada města na své schůzi 19. prosince.

výsledky rozborů pitné vody Podharť- horní tlakové pásmo

Vážení odběratelé,

dnes ráno byl doručen poslední výsledek laboratorních rozborů pitné vody, odebraných z horního tlakového pásma. Výsledky neprokázaly přítomnost žádných nebezpečných látek v pitné vodě /absence dusičnanů, dusitanů, železa, žádné druhy bakterií/ , v jednom ze vzorků byla nalezena pachová stopa způsobená údajně menší hodnotou PH v surové vodě. S pracovníky chemické laboratoře  /VaK a.s.- Trutnov/ nyní řešíme vhodnou formu úpravy PH, jisté však je, že provoz původního vodního zdroje - prameniště bude opět obnoven a systém zásobení horního tlakového pásma pitnou vodou znovu přepojen do původního stavu. 

Ivo Antonov- odpovědný zástupce MěVaK spol. s r.o.

 

 

aktuální informace odběratelům stran kvality vody v "Podharti"

Vážení odběratelé,

v záležitosti hlášení odběratelů v oblasti "Podharť" ve Dvoře Králové nad Labem ohledně zápachu z pitné vody byly vyhodnoceny první vzorky, odebrané zaměstnanci akreditované laboratoře v Trutnově. Rozborem pitné vody nebyly zjištěny koliformní bakterie, voda je tedy v tomto ohledu nezávadná, nicméně komplexní výsledky budou známy až v pátek odpoledne. MěVaK spol. s r.o. provedl včerejšího odpoledne manipulaci na síti a dočasné vyřazení vodního zdroje prameniště a jeho nahrazení zásobením pitnou vodou z jiného tlakového pásma. Voda ve spotřebišti horního tlakového pásma se bude dostávat postupně do normálu- vzhledem k chuti a pachu. Voda bude mít parametry jako např. v centru města, neboť se jedná o cenomanský hlubinný zdroj, který je přečerpáván na úpravnu vody na Hrubých Lukách a následně do akumulačních nádrží. Po kompletním vyhodnocení vzorků budeme dále spolupracovat s odborníky v oblasti hydrogeologie a kunzultovat případné další kroky, vedoucí k obnově dodávky vody z původního zdroje.  Tento postup je schválen Krajskou hygienickou stanicí v Hradci Králové a místním vodoprávním úřadem.

Za společnost MěVaK: Ivo Antonov- odpovědný zástupce 

hlášení odběratelů o změně kvality pitné vody

Vážení odběratelé,

od včerejšího dne MěVaK spol. s.r.o. Dvůr Králové nad Labem registruje  několik oznámení odběratelů pitné vody z horního tlakového pásma -ulic Vrchlického, Pod lesem, Pod hřištěm a Puchmajerova o rozdílném čichovém a chuťovém vjemu z konzumace vody z vodovodního řadu. Již včerejšího dne byla provedena revize ve vodojemu u nemocnice, kontrola dávkovacího čerpadla chlornanu sodného a také kontrola prameniště pod Komárovem,- tzv. "starý pramen". Nebyly shledány žádné závady v akumulační nádrži vodojemu ani změny v radiálním jímání vody v prameništi. Pro kontrolu bylo provedeno odebrání vzorků pitné vody, které budou vyhodnoceny v akreditované laboratoři v Trutnově a do doby výsledků testu bude probíhat odkalování vodovodní sítě. Zaměstnanci MěVaK provedli též u vybraných odběratelů osobní návštěvu a kontrolu chuti vody,- bez zjevných závad. O výsledku kontrolních vzorků budeme odběratele informovat prostřednictvím našich webových stránek.

za provoz VaK- I. Antonov

 

 

POZOR! Po městě opět chodí falešní odečítači vodoměrů

Městské vodovody a kanalizace Dvůr králové nad Labem upozorňují občany, že se v posledních dnech opět vyskytl případ, kdy se neznámá osoba vydávala za odečítače vodoměrů - terénního pracovníka. 

Všichni pracovníci MěVaKu jsou vybavení průkazem zaměstnance s fotografií, který jsou na požádání povinni předložit. Terénní pracovníci pouze opisují stavy či vyměňují vodoměry, nikdy jejich prostřednictvím nevracíme žádné přeplatky ani nemají informace o vašem vyúčtování za vodné a stočné. Veškeré přeplatky, které jsou vraceny hotově vždy vyplácíme výhradně v sídle naší společnosti – nám. Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labem, konkrétní odběratel je k vyzvednutí přeplatku vyzván na vyúčtovací faktuře. V případě, že vás navštíví „falešný“ odečítač, kontaktujte prosím okamžitě Městskou policii Dvůr Králové nad Labem na tel.: 603 237 858.

Prodloužení kanalizace ve Vorlechu na p.p.č. 3684 - uzavírka místní komunikace

Vážení občané,

v termínu od 19.10.2017 do 15.12.2017 bude MěVaK s.r.o. D.K.n/L provádět stavbu - Prodloužení kanalizace ve Vorlechu na p.p.č. 3684 - Dvůr Králové nad Labem. Stavební práce bude provázet úplná uzavírka místní komunikace a to od čp. 226 po čp. 240 /ve směru proti kopci k nemocnici/. Stavba kanalizace bude provedena na dílčí etapy po cca 50m vždy od revizní komory a bude započata u čp. 226. Práce budou prováděny za provozu původní kanalizace, nebude tedy nutné nikterak omezit odběratele, resp. producenty odpadních vod v předmětné lokalitě. Bude však nutné provést zmíněnou uzavírku místní komunikace vždy ve zmiňovaném cca 50m dlouhém úseku. Žádáme proto místní občany o přeparkování motorových vozidel mimo lokalitu uzavírky po celou dobu provádění zemních a montážních prací. V místě bude v předstihu umístěna informační tabule s popisem uzavírky. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK / stavbyvedoucí.

uzavírka účelové komunikace Slovany- loděnice

Vážení občané,

v termínu od 23.10.2017 do 10.11.2017 bude provedena uzavírka účelové komunikace na Slovanech od objektu loděnice směrem k zahrádkám proti směru toku Labe až k objektu vodovodního přemostění. Důvodem je provádění sanace kanalizačního sběrače DN600-1000 v tomto uvedeném termínu. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

výměna vodovodního přemostění - most Jana Palacha

vážení odběratelé,

od příštího týdne, přesněji od 20.9.2017 začne MěVaK provádět přípravné práce k provedení přeložky vodovodního řadu na stavbě most Jana Palacha - Dvůr Králové nad Labem. Práce potrvají cca 14 dní prozatím za plného provozu vodovodu DN200. Na závěr bude provedena odstávka vodovodního řadu, kterou budeme v předstihu avizovat. Za stavební oddělení MěVaK- Ivo Antonov

výměna kanalizace Pod Slévárnou /prostor komunikace mezi čp. 1946-1948/

Vážení odběratelé,

v termínu od 21.8. do 8.9.2017 bude v uvedené lokalitě probíhat výměna kanalizace a dešťových vpustí. Prosíme místní občany aby po dobu provádění prací přeparkovali svá vozidla mimo ohraničený úsek staveniště a také dbali zvýšené opatrnosti při průchodu v blízkosti staveniště. Provoz kanalizace nebude stavbou nikterak omezen. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

přepojení vodovodního řadu Pod Lesem

Vážení odběratelé,

dne 7.8.2017 od 7.30 do cca 11.30 hod bude provedena odstávka vodovodu Pod Lesem z důvodu přepojení nově zbudovaného vodovodu v lokalitě. Od pátku jsou zde umístěny informační tabulky s bodou odstávky. Bude také k dispozici náhradní zdroj /cisterna/ . Děkuji za pochopení- I. Antonov- provoz VaK

Výluka v poskytování služeb ved. provozu a stavební výroby

Vážení zákazníci,

v termínech od 11.6.2017 - 17.6.2017 a od 12.7. - 19.7.2017 nebude možné z důvodu dovolené sjednávat nové stavebně montážní zakázky, technické konzultace, vytyčování sítí, objednávky prací MěVaK provozního a stavebního oddělení. V případě poruchy vodovodu nebo kanalizace prosím volejte havarijní linku úpravny vody. Současně probíhající práce, vč. již naplánovaných údržbových a stavebních činností MěVaKu budou i v těchto termínech pokračovat dle harmonogramů. Děkuji za pochopení - I. Antonov- provoz VaK

napouštění bazénů z vodovodního řadu

Vážení odběratelé,

v posledních dnech přibývá oznámení na havarijní službu MěVaK, že při napouštění bazénů dochází k nátoku zakalené vody. Toto je způsobeno náhlým a příliš prudkým pohybem sloupce pitné vody ve vodovodní přípojce. Voda v takovém případě vlivem větší průtočné rychlosti v přípojce a vodovodním řadu "strhne" vápencové a feritové inkrusty z vnitřních stěn potrubí a tím dochází ke zmíněnému zákalu. Proto doporučuji napouštět vodu do bazénu pomaleji a delší dobu. Není také dobré při plnění bazénů pouzívat již ohřátou vodu např. z karmy, bojlerů, apod. Takto tepelně upravená voda podléhá podstatně rychleji zkáze, zejména na přímém slunečním svitu /rychlejší tvorba bakterií, zákal, atd./ Za provoz VaK - I. Antonov

obnova vodovodu a kanalizace Pod Lesem - Dvůr Králové nad Labem

Vážení odběratelé,

od dnešního dne bude v lokalitě ulice Pod Lesem probíhat obnova vodovodu a kanalizace. Akce potrvá do cca 13.7.2017, dojde k výměně celého úseku kanalizace a vodovodu v chodníku, částečně ve vozovce a v zeleném pásu vedle chodníku. Práce budou prováděny za provozu vodovodu a kanalizace, o případných odstávkách z důvodu přepojení nových úseku budeme odběratele v předstihu informovat. Za provoz VaK - Ivo Antonov

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: recepční - UKONČENO

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., vyhlašují výběrové řízení na obsazení pracovního místa recepční. Bude se jednat o práci na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou s termínem nástupu od 01.06. 2017 nebo dle dohody. Přihlášky doručte na adresu sídla společnosti.

Obnova kanalizace Karolíny Světlé

Vážení odběratelé,

Od 21.3.2017 probíhá v ul. Karolíny Světlé rekonstrukce kanalizace, jedná se o výměnu cca 55m dlouhého úseku potrubí a osazení několika revizních šachet. Prosíme o zvýšenou opatrnost při průchodu kolem prostor staveniště. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

rekonstrukce nátoku do hlavní a zásobní komory starého vodojemu u nemocnice

Vážení odběratelé,

jak již bylo avizováno, proběhla ve starém vodojemu u nemocnice výměna nátokových armatur. Montážní práce provedla společnost MěVaK spol. s r.o. D.K.n/L, byla zde použita nová technologie tzv. elektrotvarovek. Takto vytvořená sestava armatur je nepoměrně snažší na manipulaci ve stísněném prostoru, přičemž je zachována dimenze potrubí a armatur DN150. V budoucnu bude provedena též rekonstrukce odtokové a odpadní části, kterou z důvodu nutnosti zachování funkce nátoku pitné vody do nemocnice nebylo možné operativně provést nyní. Za provoz VaK: Ivo Antonov

Dočasná změna tlakových poměrů vodovodu horního tlakového pásma

Vážení odběratelé,

dne 2.3.2017 od cca 8.00 hod budou probíhat práce v ovládací a armaturní komoře starého vodojemu, který slouží jako akumulace pro nemocnici a horní tlakové pásmo. Jedná se zejména o ulice: Klicperova, Purkyňova, Puchmajerova, Wágnera, Pod hřištěm, Thámova a přilehlé bezejmenné uličky. V uvedených lokalitách bude mírně omezen tlak ve vodovodní síti, vlivem nutné provozní manipulace za účelem rekonstrukce a výměny nátokových ovládacích armatur. Situace se vrátí do normálu v nočních hodinách ze čtvrtka 2.3.2017 na pátek 3.3.2017. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK