Upravit stránku

Aktuální informace

Obnova vodovodu Nový Vorlech - Dvůr Králové nad Labem

Vážení odběratelé,

od 23.10.2018 bude MěVaK s.r.o. Dvůr Králové nad Labem provádět obnovu vodovodu Nový Vorlech od čp. 286 až po objekt tlakové přečerpávací stanice u čp. 3030 a též následné přepojení vodovodních přípojek po trase vodovodního řadu. Na uvedené práce je vydán souhlas OŽP-MUDK ze dne 15.10.2018. Dílčí odstávky vody budou v průběhu provádění prací avizovány předem, dopravní omezení místní účelové komunikace budou řešeny operativně objížďkou dle aktuální pozice zemních strojů a techniky zhotovitele. Práce potrvají do prosince 2018. Rozsah stavby je stanoven na 447,8m výměny vodovodního řadu.

za společnost: Ivo Antonov- stavbyvedoucí

obnova vodovodu a kanalizace Pod Safari - Dvůr Králové nad Labem

Vážení občané,

ve spolupráci s Ing. Ctiradem Pokorným z MěÚ D.K.n/L byl stanoven rozsah výměny vodovodu a kanalizace v ulici Pod Safari ve Dvoře Králové nad Labem, kterou provede naše společnost v rámci investic do infrastrukturního majetku Města. V návaznosti na tyto stavební práce bude též provedena rekonstrukce asfalto-živičného povrchu místní komunikace v uvedené lokalitě- termín provedení povrchů se předpokládá v r. 2019 -přesný rozsah prací bude stanoven příslušným odborem MěÚ D.K.n/L.

Stran výměny vodovodu a kanalizace: vodovodní řad bude proveden z tvárné litiny DN200, kanalizace pak z trub ULTRARIEB DN400, SN12, včetně odboček ke stávajícím přípojkám, které budou v rámci stavby vyměněny, pouze však na hranici pozemku předmětného odběratele. V případě požadavku odběratelů bude naše společnost v rámci časových možností provádět kompletní výměny přípojek, případně si budou moci odběratelé provést stavební, resp. zemní práce svépomocí. Předběžný termín provádění stavebních prací a uzavírky komunikace bude stanoven dle povolení od 3.9.2018, práce potrvají do cca 13.10.2018.

za společnost: Ivo Antonov- stavbyvedoucí

práce na okružní křižovatce - Čelakovského ul.

Vážení občané,

společnost MěVaK s.r.o. Dvůr Králové nad Labem provádí v rámci stavby malé okružní křižovatky též výměnu vodovodů a kanalizací v prostoru křižovatky do Sladkovského a Čelakovského ul. V poslední zmiňované ulici došlo po přepracování hydraulických výpočtů k navýšení stávající dimenze jednotného kanalizačního sběrače z původních DN400 na nyní DN500. Při provádění stavby bylo také zjištěno, že stávající kanalizace prochází přímo pod tělesem vodovodní armaturní komory, což je nepřípustné, proto byla trasa v posledním úseku cca 20m upravena a dojde zde k výstavbě jedné revizní šachty navíc. Bohužel instalační materiál není k dispozici v ČR, byl ihned po zjištění problému objednán v zahraničí, stavba kanalizace se díky tomu termínově posouvá o cca 6 dní. Termín dokončení stavebních prací okružní křižovatky však nebude z tohoto pohledu nijak ovlivněn. 

Ivo Antonov - stavbyvedoucí MěVaK /ČKAIT.:0602631/

odstávka vodovodu Sladkovského a část Čelakovského ul.

vážení odběratelé,

dne 16.8.2018 od 7.30 hod do 11.30 hod bude provedena odstávka pitné vody v lokalitách Sladkovského ul. a část ul. Čelakovského- konkrétně od prodejny COOP směrem k oční škole. Důvodem je přepojení nově zbudovaného vodovodního řadu na okružní křižovatce. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

havárie výtlačného potrubí vodovodu DN500 pro D.K.n/L

Vážení odběratelé,

dnes nad ránem došlo k havárii vodovodního řadu DN500- hlavní výtlak pitné vody do akumulace k nemocnici. Práce na odstranění havárie byly zahájeny ihned, do dokončení prací na opravách budou odběratelé zásobeni pitnou vodou z akumulace, žádáme všechny občany města Dvora Králové nad Labem aby se dnes min. do 17. hod zdrželi veškerých zbytných odběrů pitné vody z vodovodního řadu,- např. zalévání zahrad, napouštění bazénů, atd. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

výměna vodovodu a kanalizace u "oční školy"-Čelakovského a Sladkovského ul.

Vážení odběratelé,

od dnešního dne započne ve výše uvedené lokalitě úseková výměna vodovodu a kanalizace v rámci probíhající stavby Eurovia a.s. Odstávka pitné vody bude avizována v předstihu, kanalizace bude vyměněna za provozu, tzn. nedojde k omezení producentů odpadních vod. Práce potrvají cca 30 dnů, tedy do 17.8.2018. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

 

 

dovolená - vedoucí provozu

Vážení odběratelé,

v termínu od 7.7. do 14.7.2018 budu čerpat dovolenou, pro hlášení poruch prosím kontaktujte mého dočasného zástupce,- p. Kavana na tel. č.: 604742013. V tento uvedený termín nebude možné na MěVaKu provádět následující činnosti:

- projektová činnost ve výstavbě

- vyhotovení odborných posudků a výpočtů

- vytyčování sítí vodohospodářské infrastruktury

- lokalizace poruch vodovodní a kanalizační sítě

- stavební a autorské dozory

- sjednávat nové stavebně-technické zakázky, vč. výměn přípojek

- provádění cenových nabídek stavebních a vodoinstalačních  prací

 

děkuji za pochopení: I. Antonov - provoz VaK

instalace data-loggerů vodovodní sítě

V těchto dnech probíhá na vybraných větvích vodovodního řadu instalace data-loggerů za účelem monitorování sítě s následným odhalením skrytých úniků pitné vody. Jedná se o další etapu prací, které započaly již v minulých letech. Cílem bude osazení co možná největších ploch města Dvora Králové nad Labem- s ohledem na co nejvyšší efektivitu z hlediska provozně - ekonomických nákladů a mapování vodohospodářské infrastruktury.

Ivo Antonov - provoz VaK 

výstavba vodovodu ul. Rybova a Bohuslava Martinů

Vážení odběratelé,

dne 19.6.2018 započne ve výše uvedené lokalitě výstavba vodovodního řadu a přípojek. Akce bude rozdělena do několika etap, přičemž první etapou se započne u čp. 3005 ve směru k p.p.č. 2082/30. Odstávka pitné vody pro lokalitu bude avizována v předstihu, dojde zde k jistému omezení provozu po nezpevněné komunikaci, která však zůstane po celou dobu provádění stavby průjezdná. Žádáme tímto občany, aby dbali zvýšené opatrnosti při průchodu v blízkosti staveniště. Předpokládaný termín prací je stanoven od 19.6.2018 do 13.7.2018. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

sanace kanalizace Slovany

Vážení odběratelé,

od 5.6. 2018 bude v oblasti Slovany- u loděnice ve Dvoře Králové nad Labem probíhat sanace kanalizačního sběrače. Jedná se o sanaci bezvýkopovou technologií, přesněji se jedná o inverzní hadicový rukávec, který je vtahován do stávajícího potrubí za účelem jeho zpevnění a především utěsnění. Mimo jednoho vstupního otvoru do hlavní kanalizace nebudou prováděny žádné další stavební práce /výkopy/. Nicméně dojde k jistému omezení dopravy na místní účelové komunikaci vlivem umístění stavební mechanizace, rolny, čerpadel, atd. Stavbu také zpravidla provází mírný zápach pryskyřičné hmoty, která je používána k nasycení a vytvrzení rukávce. Zápach se vyskytuje cca 2 dny, po vytvrzení rukávce postupně mizí. O přesném termínu celkového dokončení prací Vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

upozornění odběratelům - producentům odpadních vod

Vážení odběratelé,

čistě z praktických důvodů považujeme za vhodné znovu upozornit odběratele na možnosti vypouštění odpadních vod do veřejné stokové sítě, resp. na látky, které do veřejné kanalizace NEPATŘÍ.

Jedná se mimo jiné  o tyto látky:

- barvy syntetické, nebo acetonové

- ropné produkty a rozpouštědla

- jakékoliv jiné nerozpustné předměty /držáky vůní toalet, dámské hygienické předměty, prezervativy, staré hadry, atd../

- vlhčené kojenecké ubrousky /tyto tvoří nejčastěji v kanalizační přípojce "hráz" a následně zapříčiní ucpání přípojky/

- zbytky potravin /usazují se na dně přípojky, stávají se potravou pro hlodavce/

 

Také tímto apelujeme na všechny občany, aby se vyvarovali nadměrného vyhazování potravin do popelnic a kontejnerů s odpadem. Tato místa se pak stávají "restaurací" pro veškeré hlodavce, zejména pak potkany, které poté nelze vyhubit pokládáním návnad, neboť mají dostatek potravy z míst pro přechodné uložení domovních odpadů.

děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

 

dovolená provozního a stavebního oddělení

Dne 30.4. a 7.5. 2018 bude na stavebním a provozním oddělení dovolená. Po dobu dovolené zůstává v provozu pouze havarijní linka. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

obnova vodovodu a kanalizace v ulici Plk. Švece

Vážení občané,

na základě plánované opravy povrchu komunikace v ul. Plk. Švece ve Dvoře Králové nad Labem bude MěVaK s.r.o. D.K.n/L v předstihu provádět výměnu vodovodu a kanalizace ve zmíněné lokalitě. Práce budou probíhat při dílčích dopravních uzavírkách komunikace /spodní a vrchní část/ tak, aby byl vždy částečně umožněn provoz alespoň na polovině vozovky. Předpokládaný termín provádění prací je stanoven od 2.5.2018, práce potrvají cca 30 dní. O průběžných odstávkách pitné vody budeme průběžně informovat tabulkami v dotčené lokalitě a též na našich webových stránkách. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

výměna vodovodu Havlíčkova ul.- odbočná větev mezi čp. 8 a 9

Vážení občané,

v termínu od 26.3.208 do 22.4.2018 bude probíhat výměna vodovodu v odbočné větvi Havlíčkova ul. - ulička mezi čp. 8 a 9 ve Dvoře Králové nad Labem. Stavební práce bude provázet avizovaná dopravní uzavírka zmiňované uličky v uvedeném termínu. Po dobu velikonočních svátků, tj. od 30.3. do 2.4.  bude staveniště zpřístupněno např. na parkování vozidel, atd. Po svátcích budou práce, včetně dopravního omezení pokračovat dle harmonogramu. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

zabezpečení vodovodních přípojek proti působení mrazu

Vážení odběratelé,

v těchto dnech je nutné dbát zvýšené opatrnosti ve sklepních prostorách domů, vodoměrných šachtách a vůbec na místech, kde jsou umístěny patní vodoměry pitné vody z důvodu stále přetrvávajících mrazivých teplot. Hrozí reálné nebezpečí zamrznutí měřidla, případně i domovního rozvodu pitné vody. Doporučuji tedy všem odběratelům, kteří mají vodoměr umístěn v nevytápěném prostoru domu nebo šachty aby jej zakryli např. polystyrénovými izolačními deskami, vatovou izolací, apod. Dále je velmi vhodné instalovat do všech netěsnících stavebních otvorů objektu provizorní izolaci z uvedených materiálů aby bylo zamezeno promrzání zdí a následné poškození domovního rozvodu pitné vody, resp. vodoměru v objektu. 

Za provoz VaK- Ivo Antonov

zadání provedení podkladů pro zpracování rizikové analýzy výskytu nebezpečných látek

Vážení občané,

Město Dvůr Králové nad Labem ve spolupráci s MěVaK spol. s r.o. a též s předními odborníky v oblasti hydrogeologie provedlo zadání zpracování dokumentace za účelem provedení rizikové analýzy stran výskytu chlorovaných uhlovodíků v surové vodě, kterou MěVaK čerpá z hlubinných zdrojů cenomanské zvodně královédvorské synklinály. V minulých letech docházelo k nárůstům koncentrací některých uhlovodíkových sloučenin v surové vodě, cílem tohoto zadání bude stanovení dalšího postupu a provedení nezbytných kroků, vedoucích k eliminaci rizik kontaminace vodních zdrojů ve Dvoře Králové nad Labem. V této chvíli jsou již prováděny nezbytná opatření k omezení koncentrací těchto látek v čerpané vodě, a díky stripovacím kolonám, které jsou instalovány na úpravně vody, jsou ve výsledku odstraněny těkavé látky z pitné vody tak, aby tato vyhovovala parametrům pro dodávku do spotřebiště.

Město D.K.n/L- Ing. Ctirad Pokorný: provádí celkovou koordinaci zadání, termínový a pracovní harmonogram

MěVaK D.K.n/L- I. Antonov- provádí projekční přípravu, zpracování odborného posudku+ návrh nutných opatření na síti do doby zpracování analýzy

Opětovné zprovoznění systému zásobování vodou pro horní tlakové pásmo

Vážení odběratelé,

v průběhu prosince 2017 a ledna 2018 byly provedeny nezbytné kroky k opětovnému zprovoznění "Starého pramene", který zásobuje pitnou vodou nemocnici a horní tlakové pásmo vodovodní sítě ve Dvoře Králové nad Labem. V loňském roce došlo k jeho nucené odstávce z důvodu nevyhovující hodnoty PH a výskytu zápachu, který byl dle hydrogeologa způsoben nadměrnými prosaky dešťových vod do sběrné jímky radiálního zářezu v objektu prameniště. Byla tedy provedena odstávka tohoto zdroje a provizorní přepojení části města na pásmo hlavních vodojemů. V průběhu prosince a ledna byla dílčími rozbory monitorována kvalita surové vody v prameništi, zároveň byl zhotoven odkalovací řad v areálu "Starého vodojemu", osazena vypouštěcí armatura a po posledním odebraném vzorku, který byl již v pořádku, provedeno částečné obnovení provozu nátokového potrubí ze starého pramene. Předpokládáme, že za příznivého vývoje situace bude provoz zcela obnoven v průběhu února 2018.

za společnost: Ivo Antonov- provoz VaK

Cena vodného a stočného se v roce 2018 nezmění

Obyvatelé Dvora Králové nad Labem v roce 2018 zaplatí za vodné a stočné 79,85 Kč/m3 (69,44 Kč/m3 bez DPH). Částku, která zůstává stejná jako v letošním roce, schválila rada města na své schůzi 19. prosince.

výsledky rozborů pitné vody Podharť- horní tlakové pásmo

Vážení odběratelé,

dnes ráno byl doručen poslední výsledek laboratorních rozborů pitné vody, odebraných z horního tlakového pásma. Výsledky neprokázaly přítomnost žádných nebezpečných látek v pitné vodě /absence dusičnanů, dusitanů, železa, žádné druhy bakterií/ , v jednom ze vzorků byla nalezena pachová stopa způsobená údajně menší hodnotou PH v surové vodě. S pracovníky chemické laboratoře  /VaK a.s.- Trutnov/ nyní řešíme vhodnou formu úpravy PH, jisté však je, že provoz původního vodního zdroje - prameniště bude opět obnoven a systém zásobení horního tlakového pásma pitnou vodou znovu přepojen do původního stavu. 

Ivo Antonov- odpovědný zástupce MěVaK spol. s r.o.

 

 

aktuální informace odběratelům stran kvality vody v "Podharti"

Vážení odběratelé,

v záležitosti hlášení odběratelů v oblasti "Podharť" ve Dvoře Králové nad Labem ohledně zápachu z pitné vody byly vyhodnoceny první vzorky, odebrané zaměstnanci akreditované laboratoře v Trutnově. Rozborem pitné vody nebyly zjištěny koliformní bakterie, voda je tedy v tomto ohledu nezávadná, nicméně komplexní výsledky budou známy až v pátek odpoledne. MěVaK spol. s r.o. provedl včerejšího odpoledne manipulaci na síti a dočasné vyřazení vodního zdroje prameniště a jeho nahrazení zásobením pitnou vodou z jiného tlakového pásma. Voda ve spotřebišti horního tlakového pásma se bude dostávat postupně do normálu- vzhledem k chuti a pachu. Voda bude mít parametry jako např. v centru města, neboť se jedná o cenomanský hlubinný zdroj, který je přečerpáván na úpravnu vody na Hrubých Lukách a následně do akumulačních nádrží. Po kompletním vyhodnocení vzorků budeme dále spolupracovat s odborníky v oblasti hydrogeologie a kunzultovat případné další kroky, vedoucí k obnově dodávky vody z původního zdroje.  Tento postup je schválen Krajskou hygienickou stanicí v Hradci Králové a místním vodoprávním úřadem.

Za společnost MěVaK: Ivo Antonov- odpovědný zástupce