Upravit stránku

Aktuální informace

odstávka vodovodu Zborovská ul.

Vážení odběratelé,

dne 26.4.2021 od 6.30 hod do 17.00 hod bude provedena odstávka pitné vody v ulici Zborovská ve Dvoře Králové nad Labem v úseku od křižovatky s Hradeckou ul. po odbočku v Sadová ul. Důvodem odstávky je dílčí přepojení nově zbudovaného vodovodu v rámci stavby ve Zborovské ul. Po dobu odstávky bude v lokalitě k dispozici náhradní zdroj pitné vody.

Děkuji za pochopení - Ivo Antonov - provoz VaK

 

 

odstávka vodovodu Seifertova ul.+ areál Tsm, stavebniny DAROS a Ferostav

Vážení odběratelé,

dne 12.4.2021 bude společnost STAVOKA provádět přepojení nového vodovodu v "malé průmyslové zóně", za tímto účelem bude MěVaK s.r.o. provádět odstávku vodovodu v uvedených lokalitách. Předpokládaná doba odstávky je stanovena od 8.00 hod do 11.00 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

obnova vodovodu a kanalizace Zborovská ul.

Vážení odběratelé,

v současné době započaly přípravné práce, které předcházejí následné výměně vodovodu a kanalizace ve Zborovské ulici ve Dvoře Králové nad Labem. Tato stavba bude probíhat ve dvou etapách, začátek je předběžně naplánován již tento měsíc, rozsah prací bude výměna vodovodního řadu, kanalizačního sběrače a také výměna vodovodních a kanalizačních přípojek, v případě, že jejich současný technický stav již nevyhovuje ,- tzn. olověné, ocelové a měděné vodovodní přípojky a staré betonové kanalizační přípojky. V rámci stavby je kalkulováno s výměnou přípojky pod komunikací a chodníkem, kde bude přípojka napojena na původní potrubí z nemovitosti, nebo pozemkové parcely. Výměnu zbylého úseku přípojek si v případě nutnosti  zajistí majitel připojené nemovitosti svépomocí, či externí stavební firmou. Nebude v časových možnostech MěVaKu s.r.o. D.K.n/L provádět tyto přidružené práce - /bourání chodeb v domech, průrazy základy, zemní a montážní práce na pozemku odběratelů, atd./. Zároveň také platí, že jeden objekt disponuje jednou vodovodní a jednou kanalizační přípojkou, kterou dle výše uvedeného napojí MěVaK spol. s r.o. v rámci stavby. Veškeré případné další přidružené přípojky si zajistí dotčený majitel pozemku, či objektu externě.

Z hlediska dopravní infrastruktury ve Zborovské ulici bude provedena uzavírka místní komunikace ve dvou etapách, které budou upřesněny po dodání zhotovitelem PD na DIO, a také následně zveřejněny na webu MěVaK spol. s r.o. a také Města Dvůr Králové nad Labem.

Definitivní povrchy komunikace a chodníků budou upraveny pouze provizorně do výše aktuální nivelety terénu betonovou stabilizací, případně provizorní úpravou směsí ABJ pouze v rámci výkopu po vodovodu, kanalizaci a přípojkách.

za společnost : Ivo Antonov - stavbyvedoucí MěVaK spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem

Městské vodovody a kanalizace vypisují veřejnou zakázku:

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynu k zpracování nabídky na vypracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru pro projekt:
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – 1 etapa

 

Bližší informace získáte:

Ing. Jakub Link
Vedoucí ČOV

+420 773 747 204
jakub.link@mevakdknl.cz


Termín uzávěrky 29. Ledna 2021
 

Provozní doba během Vánočních svátků a změna hodin pro veřejnost od 01.01.2021

Vážení odběratelé,

informujeme Vás o provozní době během vánočních svátků a zároveň o upravených hodinách pro veřejnost od nového roku 2021

Cena vodného a stočného bude ve Dvoře Králové nad Labem od ledna 2021 činit 91,30 Kč

Na prosincovém zasedání schválili zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem novou cenu vodného a stočného, která bude od 1. ledna 2021 činit 91,30 Kč včetně DPH (83 Kč bez DPH). Odběratelé tak za kubík odebrané a vypuštěné vody zaplatí zhruba o 5 % více než dosud. Zatímco cena vodného bude činit 33,97 Kč včetně DPH (30,88 Kč bez DPH), cena stočného 57,33 Kč včetně DPH (52,12 Kč bez DPH). „Důvodem zhruba pětiprocentního zdražení je zejména nárůst nákladových položek energie a především náklady spojené s opravou poruch na vodovodní a kanalizační síti,“ říká královédvorský starosta Jan Jarolím. 

odstávka vodovodu Vorlešská - Verdek + přilehlé komunikace

Vážení odběratelé, 

dne 24.11.2020 od 7,30 hod do 10.30 hod bude provedena odstávka výše uvedené lokality z důvodu manipulace na vodovodním řadu. Odběratelé byly o odstávce předem informováni rozmístěním letáků k dotčené lokalitě.

děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

Nabídka pracovního místa - provozně-stavební technik

Společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s.r.o., hledá vhodného uchazeče pro obsazení pracovní pozice - Provozně-stavební technik

MěVaK nabídne odběratelům novou službu – dálkový odečet vodoměrů

Společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem připravila pro odběratele po několika měsících příprav a testování novou službu. Jedná se o novou technologii dálkových odečtů vodoměrů, tzv. Smartmetering. Zjednodušeně řečeno, jedná se o on-line propojení vašeho vodoměru s informačním systémem společnosti s možností vzájemného využívání a sdílení získaných dat z vodoměru.

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN

Vzhledem k aktuální situaci a opatření v rámci onemocnění COVID – 19 a vyhlášením nouzového stavu vládou ČR a s ohledem na to, že vodárenské společnosti jsou zařazeny mezi kritickou infrastrukturu, jsou ode dne 09.10.2020 přijata následující opatření a stanoven omezený provoz pro veřejnost:

Úřední hodiny pro veřejnost se stanovují:
pondělí               8.00 - 13.00 hodin
středa                 12.00 - 17.00 hodin

odstávka vodovodu Heydukova, Vojanova, Luční, Denisovo nám.

vážení odběratelé,

dne 31.8.2020 bude provedena odstávka vodovodu ve výše uvedených lokalitách z důvodu přepojení nového vodovodu. Předpokládaná doba odstávky je od 7.00 hod do 11.00 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov

odstávka vody Heydukova, Vojanova, Luční a Denisovo nám.

Vážení odběratelé,

dne 3.8.2020 od 7.00 hod do 13.30 hod bude provedena odstávka pitné vody ve zmíněných lokalitách z důvodu stavební akce "Obnova vodovodu Heydukova ul.", resp. přepojení provizorních potrubí v Heydukově ulici. Po dobu odstávky bude k dispozici mobilní cisterna s pitnou vodou pro náhradní zásobení. Doporučuji odběratelům aby si udělali v předstihu dostatečnou zásobu vody do vhodných nádob. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov - stavbyvedoucí 

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ HEYDUKOVA UL.

Vážení občané,

dnešním dnem naše společnost zahájila přípravné a stavební práce stran výměny úseku vodovodu v Heydukově ulici ve Dvoře Králové nad Labem. Rozsah prací bude rozšířen o výstavbu úseku tlakové kanalizace a čerpací stanice na odpadní splaškové vody ve slepé uličce pod prodejnou potravin v téže ulici. V zájmovém prostoru je v současné době úplná dopravní uzavírka, práce probíhají v koordinaci se společností EUROVIA, která je zhotovitelem povrchu komunikace a chodníků. O dílčích odstávkách pitné vody budou dotčení odběratelé v průběhu provádění prací včas informováni. Termín provádění prací je od 26.7.2020 do 30.8.2020 pro vodovod, dokončení čerpací stanice je předpokládáno do 23.9.2020. 

za společnost: Ivo Antonov- stavbyvedoucí MěVaK s.r.o.

ODSTÁVKA VODOVODU KRKONOŠSKÁ UL.

Vážení odběratelé, dne 17.7.2020 od 7.30 hod do 11.00 hod bude provedena odstávka pitné vody v ulici Krkonošská, ve Dvoře Králové nad Labem. Odstávka vody se bude týkat pouze úseku od "Kocbeřského vodojemu" v lese po první polovinu zahrádkové kolonie, resp. po eč.64. V dotčené lokalitě jsou již nyní rozmístěny informační tabulky s popisem a dobou odstávky. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK 

Informace pro odběratele

Vážení odběratelé,
tímto Vás informujeme, že v pátek 26.6.2020 budou všechna pracoviště MěVaK z technických důvodů otevřena pouze do 11.30 hodin.

Děkujeme za pochopení.
Ve Dvoře Králové nad Labem, dne 24.6.2020
Ing. Petr Mrázek, jednatel společnosti
 

Čištění vyhnívací nádrže na ČOV Dvůr Králové nad Labem

Vedení společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s.r.o., která je od 1.12.2019 vlastníkem a zároveň provozovatelem místní ČOV, odsouhlasilo v rámci dlouhodobého plánu údržby a oprav ČOV provést v první polovině roku 2020 čištění vyhnívací nádrže (dále jen VN).
 Ve VN dochází ke zpracování čistírenských kalů prostřednictvím anaerobní stabilizace (bez přístupu kyslíku) v mezofilním pásmu teplot (cca 38 °C), přičemž jedním z produktů tohoto procesu je bioplyn s vysokým podílem methanu. Čištění bylo provedeno zejména z důvodu odstranění nežádoucích materiálů (písek, textilní vlákna, plasty apod.) a vyhodnocení stavu vnitřní části nádrže. Jedním ze základních předpokládaných benefitů této investice je zefektivnění procesu tvorby bioplynu, s čímž bezprostředně souvisí pokles provozních nákladů na dodávky tepla jako posilovacího zdroje pro ohřev VN v zimním období. S ohledem na bezpečnostní rizika spojená s prací v prostředí s nebezpečím výbuchu bylo nezbytné nejprve vypracovat technologický postup, harmonogram prací a řádně proškolit všechny zaměstnance o přísném dodržování bezpečnostních předpisů. ->

Rozšíření živnostenského oprávnění MěVaK s.r.o. D.K.n/L

Od dubna 2020 MěVaK spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem disponuje v rámci udělených živnostenských oprávnění také "Projektovou činností ve výstavbě". Toto bylo vydáno na základě zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro společnost MěVaK s.r.o. to vy výsledku znamená, že je možné provádět technické dozory, stavební dozory, autorské dozory, realizaci staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství ve specializaci zdravotně-technických staveb, provádět odborné posudky pro vodní díla v rozsahu udělené autorizace a pro tyto stavby též provádět projektovou činnost. Autorizovanou osobou MěVaK  k provádění uvedených činností dle zákona č. 360/1992 Sb. je Ivo Antonov (od 23.5.2017).

Obnovení standardní provozní doby

Vážení odběratelé, od pondělí 11.05.2020  se obnovuje standardní provozní doba a pokladní hodiny, tj.

pondělí7:00 - 17:00
úterý7:00 - 14:00
středa7:00 - 17:00
čtvrtek7:00 - 14:00
pátek7:00 - 14:00

 

zároveň již bude možné provádět úhrady faktur v hotovosti na recepci společnosti.
V případě smluvních záležitostí, a žádostí o vyjádření doporučujeme telefonické sjednání schůzky a elektronickou komunikaci.
Do budovy prosím vstupujte vždy jednotlivě, s rouškou či jinou ochranou úst a nosu a využívejte dezinfekce, které jsou rozmístěné v prostorách budovy.

 

Děkujeme za pochopení.
Ve Dvoře Králové nad Labem 
Ing. Petr Mrázek, jednatel společnosti

odstávka vodovodu pásma Kocbeřských vodojemů

Vážení odběratelé, 

dne 5.5.2020 od 7.30 hod do 15.30 hod bude provedena odstávka vodovodu tlakového pásma "Kocbeřského vodojemu", jedná se zejména o následující lokality:

- Krkonošská ul. a její bezejmenné odbočky

- Nová Podharť a její odloučené části

- Nová Tyršova 

- Tyršova -část

- oblast "Xaverova" a odbočné komunikace

- Nedbalova a propojovací komunikace do Nové Tyršovy 

- Vrchlického ul.- pouze část

- Polní

- Zahradní

- R. A. Dvorského /část/

- další přidružené lokality k výše uvedeným

 

podrobné info k odstávce je popsáno níže:

Vzhledem k současné epidemiologické situaci v České republice bude odstávka probíhat za zpřísněných hygienických podmínek dle nařízení vlády ČR podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Důrazně apelujeme na odběratele, aby se pro odstávku předzásobili pitnou vodou v libovolném množství dle vlastních potřeb (např. napustit si vodu do umyvadel, van, případně jiných vhodných nádob). Náhradní dodávka pitné vody bude zajištěna z mobilní cisterny, kterou bude po celou dobu voda rozvážena do spotřebiště o čemž budou odběratelé upozorněni zvukovým a světelným signálem.

 Odběratelé, kteří budou používat vodu z mobilní cisterny, budou muset dodržovat tato opatření:

  • Pitnou vodu z cisterny bude do přinesených nádob odběratelům točit pouze obsluha Měvak
  • Odběratelé budou stát u cisterny v rozestupech min. 2 m a mít ochranné roušky a rukavice
  • Občané starší 65 let mohou využít pomoci obsluhy s donáškou na hranici pozemku (v těchto případech prosím kontaktujte Měvak: 499628669 nebo na info@mevakdknl.cz nejpozději do pondělí 4.5.2020 do 12:00)
  • Pro občany, kteří se nacházejí v režimu karantény a nemají možnost se předzásobit, zajistí během odstávky dodávku balené pitné vody krizové oddělení města (v těchto případech prosím kontaktujte s předstihem Ing. Pavla Leva: 499318228, lev.pavel@mudk.cz).

 

Zvláštní režim odstávky vody, resp. dobu jejího trvání budou mít přímí odběratelé v Krkonošské ulici, kteří přímo souvisí s probíhající stavbou. Tito budou o změnách upozorněni jinými informačními letáky na ploty, sloupy atd. Jedná se o odběratele, kteří budou přepojováni na nové vodovodní přípojky a odbočné větve nového vodovodu. Tito budou mít k dispozici cisternu s obsluhou, která bude trvale umístěna odbočce ke hřbitovu u čp. 662., též doba odstávky je pro ně prodloužena do 20.00 hod.

 

děkuji za pochopení :

Ivo Antonov - odpovědný zástupce MěVaK spol. s r.o. 

Změna úředních hodin pro veřejnost

Vzhledem k aktuální situaci a opatření v rámci onemocnění COVID – 19 a vyhlášením nouzového stavu vládou ČR s ohledem na to, že vodárenské společnosti jsou zařazeny mezi kritickou infrastrukturu, jsou ode dne 20.04.2020 přijata následující opatření a stanoven omezený provoz pro veřejnost:
Úřední hodiny pro veřejnost se stanovují:     pondělí a středa od 8:00 do 16:00
Do budovy bude vpuštěna vždy jedna osoba, chráněna rouškou či jinou ochranou nosu a úst. Doporučujeme si předem sjednat schůzku telefonicky či emailem.