Upravit stránku

Aktuální informace

Postup při napouštění rekreačních bazénů

Vážení odběratelé,

V začínajících horkých dnech budou na spoustě míst napouštěny bazény, vířivky a další velkoobjemová zařízení, sloužící k rekreaci. Aby bylo dosaženo napuštění vody bez jakéhokoliv zákalu, či nepříjemného zabarvení vody, je bezpodmínečně nutné provádět samotné napouštění pomalu, resp. výtokový ventil u bazénu pouštět pouze na 1/2 jeho kapacity. Je také vhodné při napouštění vizuálně kontrolovat kvalitu napouštěné vody v bazénu a případně ještě upravit průtokové množství dle potřeby.

V případě, že napouštění probíhá "prudce" a především nekontrolovaně, může v konečném důsledku dojít k zakalení vody vlivem uvolnění zejména feritových inkrustů ze stěn vodovodního potrubí, které způsobí zmiňovaný zákal vody. Vzhledem ke stáří  litinové vodovodní sítě ve městě/není vyjímkou i 80 let/ se tomuto jevu nedá jiným způsobem účinně zabránit. Vodovodní síť je systematicky odkalována a také nahrazována novými materiály, ovšem proces komplexní obnovy bude trvat vzhledem k jeho objemu několik desetiletí.

Děkuji za pochopení - Ivo Antonov -provoz VaK

Zahájení stavební akce "Obnova vodovodu a kanalizace křižovatka Nedbalova - Vrchlického ulice - Dvůr Králové nad Labem"

Vážení občané,

od 3.6.2019 budou probíhat stavební práce ve výše uvedené lokalitě za účelem obnovy infrastrukturního vodohospodářského majetku města Dvora Králové nad Labem, ve smyslu úsekových výměn vodovodních řadů /souběžně 3 trasy vodovodů obou tlakových pásem spotřebiště/ a též kanalizace, procházející celou křižovatkou Nedbalova- Vrchlického. Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky křižovatky dle zpracovaného DIO. Jednotlivé odstávky vodovodů budou v předstihu hlášeny dotčeným odběratelům formou info bannerů a též na našich webových stránkách. Stavební práce, včetně financování zakázky byly projednány a zkoordinovány s odborem správy investic Města D.K.n/L,- Ing. Ctiradem Pokorným.

za společnost: I. Antonov - stavbyvedoucí MěVaK spol. s r.o. D.K.n/L

zprovoznění vodovodu a kanalizace I. etapy Čelakovského ul.

Vážení odběratelé,

tento týden byla zprovozněna první etapa obnovy vodovodu a kanalizace v ulici Čelakovského. Byla též provedena dezinfekce nově zbudovaného úseku vodovodu roztokem NaClO, na vodovodu byla též provedena tlaková zkouška a též jeho odvzdušnění a odkalení. Druhá část lokality od křižovatky R. A. Dvorského až po Zborovskou ul. bude nadále zásobena provizorním povrchovým vodovodním potrubím, výstavba kanalizace bude opět probíhat za plného provozu, tzn. bez omezení odběratelů. Za společnost- Ivo Antonov- stavbyvedoucí MěVaK. 

odstávka části vodovodu Sadová, Přímá, Zborovská

Vážení odběratelé,

dnes od cca 7,40 hod bude provedena krátká /cca 0,5 hod/ odstávka vodovodu ve výše uvedených lokalitách z důvodu úpravy armatury na vodovodním řadu v Čelakovského ul. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- stavbyvedoucí MěVaK

Nabídka pracovního místa: obsluha úpravny vody

Společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., nabízí volné pracovní místo Obsluha úpravny vody s předpokládaným termínem nástupu v květnu 2019, případně dle dohody.

Aktuální dopravní situace ul. Čelakovského

Vážení odběratelé, předkládáme aktuální schema dopravní uzavírky v ul. Čelakovského.

Mytí a dezinfekce akumulačních nádrží - centrální vodojemy Dvůr Králové nad Labem

Od včerejšího dne probíhá čištění a dezinfekce hlavních čtyřkomorových vodojemů pro město Dvůr Králové nad Labem. Tyto práce neprovází odstávka pitné vody, ani jiná omezení odběratelů. Termín provádění prací byl zvolen záměrně na únor, vzhledem ke snížené spotřebě pitné vody ve spotřebišti,- v důsledku toho je možné provádět zásobení pitnou vodou pouze ze dvou,- až tří komor centrálního vodojemu. Práce potrvají do příštího čtvrtka, tj. do 28.2.2019. 

Za společnost: Ivo Antonov - provoz VaK

obnova vodovodu a kanalizace Čelakovského ulice - Dvůr Králové nad Labem

Vážení občané,

jak bylo již avizováno, od 4.3.2019 započne v rámci obnovy vodohospodářské infrastruktury ve Dvoře Králové nad Labem výměna vodovodu a kanalizace v Čelakovského ulici. Akce bude rozdělena do dvou stavebních etap, přičemž první etapa bude od křižovatky s ul. Karolíny Světlé do křižovatky s R. A. Dvorského. Po dobu provádění prací bude v lokalitě dopravní omezení, schválené odborem dopravy a SH. Termíny uzavírek komunikací a též odstávek pitné vody budeme v předstihu avizovat prostřednictvím webu MěVaK a Města D.K.n/L.

Ivo Antonov - stavbyvedoucí MěVaK

UPOZORNĚNÍ ODBĚRATELŮM - PRODUCENTŮM ODPADNÍCH VOD

Vážení odběratelé,

v poslední době stále častěji dochází k neúměrnému zanášení kanalizačních stok a kanalizačních přípojek, ke kterému dochází zejména vlivem špatné odběratelské kázně stran vypouštění nevhodných, či úplně zakázaných látek do odpadních vod a též  vhazováním nejrůznějších předmětů do odpadu, WC, výlevek, atd. Následující seznam se týká nevhodných a nebezpečných látek a předmětů, vypouštěných, nebo vhazovaných do kanalizace odběrateli:

DO KANALIZACE NEPATŘÍ:

- veškeré tuky a oleje / ze smažení, pečení, atd./

- vlhčené ubrousky /dětské hygienické potřeby/

- plenky a nasákavé podložky

- vatové tyčinky 

- dámské intimní potřeby všeho druhu

- prezervativy

- veškeré textilní materiály /hadry, mycí houbičky a žínky/

 

Děkuji za pochopení: Ivo Antonov - provoz VaK

Pozor na zamrznutí vodoměru !!

Vážení odběratelé,

jako každý rok v zimním období je třeba věnovat zvýšenou pozornost ochraně vodoměru proti zamrznutí. Ať už je umístěn v šachtě, nebo např. ve vestibulu obytné budovy je vhodné zavřít sklepní okénka, zatěsnit vchodové dveře proti průvanu, případně provést tepelnou izolaci přímo na vodovodní přípojce v místě namontovaného měřidla. Vhodný způsob je např. měkčená izolace,- tzv. "ORSIL" a dále pak stažení igelitovou folií, nebo v případě vodoměrné šachty obklad z polystyrenových desek dle stavebního rozměru šachty.

za společnost: Ivo Antonov - provoz VaK

Rozhovor s jednatelem společnosti na otázku zdražení vodného a stočného

Na svém prosincovém zasedání zastupitelé schválili, že se cena za vodné a stočné od 1. ledna 2019 zvýší téměř o 4 koruny na 83,83 Kč. Na důvody zdražení jsme se zeptali Ing. Petra Mrázka, jednatele společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., která ve městě provozuje vodohospodářskou infrastrukturu. 

odstávka vodovodu Nerudova ul.- /část u závodiště - tribuny/

vážení odběratelé,

zítra, tj. 13.12.2018 bude provedena odstávka pitné vody v ul. Nerudova - proti startovní tribuně. Předpokládaná doba odstávky je od 7.30 hod do 10.30 hod. Důvodem je výměna porušené vodovodní přípojky. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

Cena za vodné a stočné bude ve Dvoře Králové nad Labem nově činit 83,83 Kč

Zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem schválili na svém prosincovém zasedání plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací a zároveň stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2019. Od 1. ledna 2019 tak odběratelé za kubík odebrané a vypuštěné vody zaplatí o zhruba 5 % více než dosud – 83,83 Kč včetně DPH.

odstávka vodovodu Nový Vorlech

Vážení odběratelé,

v úterý, tj. 11.12.2018 od 7.00 hod do 14.00 hod bude provedena odstávka pitné vody v lokalitě Nový Vorlech- ulice směrem k fy. Čapek- dřevo-kovo z důvodu přepojení nového vodovodního řadu PVC 90 a nových vodovodních přípojek. Po dobu odstávky bude k dispozici náhradní zdroj pitné vody - cisterna. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov /provoz/

Provozní doba během vánočních svátků

Vážení odběratelé, dovolujeme si Vás informovat o otevírací době během vánočních svátků

Obnova vodovodu Nový Vorlech - Dvůr Králové nad Labem

Vážení odběratelé,

od 23.10.2018 bude MěVaK s.r.o. Dvůr Králové nad Labem provádět obnovu vodovodu Nový Vorlech od čp. 286 až po objekt tlakové přečerpávací stanice u čp. 3030 a též následné přepojení vodovodních přípojek po trase vodovodního řadu. Na uvedené práce je vydán souhlas OŽP-MUDK ze dne 15.10.2018. Dílčí odstávky vody budou v průběhu provádění prací avizovány předem, dopravní omezení místní účelové komunikace budou řešeny operativně objížďkou dle aktuální pozice zemních strojů a techniky zhotovitele. Práce potrvají do prosince 2018. Rozsah stavby je stanoven na 447,8m výměny vodovodního řadu.

za společnost: Ivo Antonov- stavbyvedoucí

obnova vodovodu a kanalizace Pod Safari - Dvůr Králové nad Labem

Vážení občané,

ve spolupráci s Ing. Ctiradem Pokorným z MěÚ D.K.n/L byl stanoven rozsah výměny vodovodu a kanalizace v ulici Pod Safari ve Dvoře Králové nad Labem, kterou provede naše společnost v rámci investic do infrastrukturního majetku Města. V návaznosti na tyto stavební práce bude též provedena rekonstrukce asfalto-živičného povrchu místní komunikace v uvedené lokalitě- termín provedení povrchů se předpokládá v r. 2019 -přesný rozsah prací bude stanoven příslušným odborem MěÚ D.K.n/L.

Stran výměny vodovodu a kanalizace: vodovodní řad bude proveden z tvárné litiny DN200, kanalizace pak z trub ULTRARIEB DN400, SN12, včetně odboček ke stávajícím přípojkám, které budou v rámci stavby vyměněny, pouze však na hranici pozemku předmětného odběratele. V případě požadavku odběratelů bude naše společnost v rámci časových možností provádět kompletní výměny přípojek, případně si budou moci odběratelé provést stavební, resp. zemní práce svépomocí. Předběžný termín provádění stavebních prací a uzavírky komunikace bude stanoven dle povolení od 3.9.2018, práce potrvají do cca 13.10.2018.

za společnost: Ivo Antonov- stavbyvedoucí

práce na okružní křižovatce - Čelakovského ul.

Vážení občané,

společnost MěVaK s.r.o. Dvůr Králové nad Labem provádí v rámci stavby malé okružní křižovatky též výměnu vodovodů a kanalizací v prostoru křižovatky do Sladkovského a Čelakovského ul. V poslední zmiňované ulici došlo po přepracování hydraulických výpočtů k navýšení stávající dimenze jednotného kanalizačního sběrače z původních DN400 na nyní DN500. Při provádění stavby bylo také zjištěno, že stávající kanalizace prochází přímo pod tělesem vodovodní armaturní komory, což je nepřípustné, proto byla trasa v posledním úseku cca 20m upravena a dojde zde k výstavbě jedné revizní šachty navíc. Bohužel instalační materiál není k dispozici v ČR, byl ihned po zjištění problému objednán v zahraničí, stavba kanalizace se díky tomu termínově posouvá o cca 6 dní. Termín dokončení stavebních prací okružní křižovatky však nebude z tohoto pohledu nijak ovlivněn. 

Ivo Antonov - stavbyvedoucí MěVaK /ČKAIT.:0602631/

odstávka vodovodu Sladkovského a část Čelakovského ul.

vážení odběratelé,

dne 16.8.2018 od 7.30 hod do 11.30 hod bude provedena odstávka pitné vody v lokalitách Sladkovského ul. a část ul. Čelakovského- konkrétně od prodejny COOP směrem k oční škole. Důvodem je přepojení nově zbudovaného vodovodního řadu na okružní křižovatce. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

havárie výtlačného potrubí vodovodu DN500 pro D.K.n/L

Vážení odběratelé,

dnes nad ránem došlo k havárii vodovodního řadu DN500- hlavní výtlak pitné vody do akumulace k nemocnici. Práce na odstranění havárie byly zahájeny ihned, do dokončení prací na opravách budou odběratelé zásobeni pitnou vodou z akumulace, žádáme všechny občany města Dvora Králové nad Labem aby se dnes min. do 17. hod zdrželi veškerých zbytných odběrů pitné vody z vodovodního řadu,- např. zalévání zahrad, napouštění bazénů, atd. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK