Vývoj ceny vodného a stočného ve Dvoře Králové nad Labem
KČ/m3 VODNÉ STOČNÉ
období bez DPH S DPH bez DPH s DPH
2024 39,81 44,59 59,77 66,94
2023 38,09 41,90 58,05 63,86
2022 33,17 36,50 54,85 60,35
2021 30,88 33,97 52,12 57,33
od 1.5.2020 28,60 31,46 50,80 55,88
do 30.4.2020 28,60 32,89 50,80 58,42
2019 30,74 35,36 42,15 48,47
2018 30,27 34,81 39,17 45,04
2017 30,27 34,81 39,17 45,04
2016 30,27 34,81 39,17 45,04
2015 23,6 27,14 39,65 45,6
2014 23,6 27,14 39,65 45,6
2013 23,6 27,14 39,65 45,6
2012 23,64 26,9 39,64 45,2

 

Co je vodné a stočné?

Vodné je úplata za vodu dodávanou z veřejného vodovodu, tj. za výrobu a distribuci pitné vody. Množství vody dodané do objektu z veřejné sítě se měří vodoměrem, který je umístěn na vstupu potrubí do objektu. Cena vodného je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odebrané pitné vody.

Stočné je úplata za vodu odváděnou veřejnou kanalizací, tj. za odvedení (odkanalizování) odpadní vody a její čištění. Množství odvedené vody se stanoví na základě toho, kolik vody se do nemovitosti dodá z veřejné sítě. Největší část z ceny vody tvoří náklady na rozvod vody, tedy na údržbu a provoz vodovodní sítě. Cena stočného je stanovena za 1 m3 (1 000 litrů) odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace.

Jak se určuje cena vodného a stočného?

Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou a je stanovena jako jednotná pro všechny odběratele v rámci dané oblasti. Znamená to, že není regulována trhem, ale vychází z obecně závazných cenových předpisů. Způsob stanovení ceny vodného a stočného je přísně podřízen kalkulaci vycházející z Cenového výměru Ministerstva financí ČR pro každý kalendářní rok. Provozovatel si tedy nemůže cenu nastavit dle svého uvážení. Třemi základními stavebními kameny pro tvorbu ceny vody jsou oprávněné náklady, přiměřený zisk a kalkulační objemy. Předpisy rovněž stanovují, které náklady se do ceny vody započítat nemohou. Za ekonomicky oprávněné náklady se považují náklady bezprostředně spojené s uvedenou činností a v obvyklé úrovni a za přiměřený zisk je považován zisk umožňující přiměřenou návratnost vloženého kapitálu a generování zdrojů na obnovu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury. Cena bývá kalkulována zpravidla na období jednoho roku a její výše je uvedena v platném ceníku dodavatele. Dodavatel je povinen každou změnu ceny vodného a stočného vhodným způsobem zveřejnit, zpravidla oznámením na příslušný městský (obecní) úřad a na svých webových stránkách. Vždy po skončení období platnosti ceny je dodavatel povinen provést vyúčtování všech nákladů a toto vyúčtování zveřejnit.

Ekonomickou oprávněnost nákladů určuje Cenový výměr MF ČR, kde je stanoveno, které náklady mohou být do kalkulačního vzorce započítány a které naopak ne. Z nákladů tvoří největší položku odpisy vodohospodářského majetku (případně nájemné placené vlastníkovi majetku), které tvoří cca 40 % všech nákladů. Z těchto nákladů jsou generovány zdroje na obnovu vodovodů a kanalizací. Další významné položky představují opravy a provozní náklady, především spotřeba elektrické energie, laboratorní práce, chemikálie, poplatky za čerpané množství pitné vody či poplatky za vypouštění odpadních vod.
 
Přiměřený zisk slouží společně s odpisy z velké části ke generování zdrojů na obnovu a rozvoj vodohospodářského majetku. Kontrolu nad dodržováním předepsaných postupů provádí stát prostřednictvím příslušného finančního ředitelství. Mimořádná pozornost je věnována tomu, aby plánovaný a skutečně dosažený zisk byl znovu investován do obnovy, čímž je podstatně snižováno riziko poskytování nekvalitních služeb.

Výslednou výši ceny ovlivňuje celková spotřeba vody. Podle údajů vodárenských společností je spotřeba v ČR na úrovni 90 – 103 l/os./den, což představuje 60 % úrovně z konce 80. let.

V další fázi sehrávají podstatnou roli při určování ceny vodného a stočného vlastníci vodohospodářského majetku, kteří mohou omezit růst ceny a vést provozovatele k dalším úsporným opatřením.

Co se promítá do celkové ceny vody?

Mezi položky, které se výrazně promítají do ceny vodného a stočného, patří především náklady související s provozovaným majetkem – opravy, odpisy majetku, případně nájemné vlastníkům vodárenské infrastruktury. Z těchto položek vychází více než 40 % z celkové ceny. Zastaralé a dožité vodovodní a kanalizační řady bohužel napovídají, že uvedené náklady v příštích letech spíše ještě porostou. Se vstupem do EU navíc ČR přijala závazek, že vybuduje či zrekonstruuje čistírny odpadních vod ve více než 500 lokalitách.

Další výrazné složky z ceny za vodné a stočné tvoří náklady na energie, chemikálie, služby, mzdy či poplatky za vypouštění odpadních vod. Významná část nákladů v neposlední řadě připadne na samotný nákup surové vody z povrchových zdrojů či na poplatky za užívání podzemních zdrojů.

Výsledná cena významně závisí na objemu fakturovaného vodného a stočného, neboť fakturační objemy jsou při výpočtu ceny jmenovatelem, kterým se dělí celkové náklady. Vzhledem k tomu, že přibližně 80 % všech nákladů na dodávku a odkanalizování vody tvoří fixní (tedy na spotřebě nezávislé) náklady, mají fakturované objemy na vývoj ceny velký vliv. Vodné a stočné tak může růst nejenom proto, že stoupají náklady na výrobu a čištění vody, ale také proto, že se v dané lokalitě sníží prodej vody.

Cena vodného a stočného je stanovena jako jednotná pro všechny odběratele v rámci dané tarifní oblasti. Pokud vodohospodářský majetek provozuje soukromý provozovatel, může být cena ve většině případů vyhlášena a uplatněna až po schválení majitelem vodohospodářského majetku a podle zákona o cenách podléhá také případné kontrole ze strany státních orgánů.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti