Vodoměry, měření spotřeby

Vodoměr instalovaný ve Vaší nemovitosti je velmi důležitým zařízením pro korektní vzájemný vztah mezi Vámi a naší společností. Je osazen ve stavbě nebo na pozemku ve vodoměrné šachtě. Za jeho ochranu odpovídá dle zákona č. 274/2001 Sb. odběratel – vlastník připojené nemovitosti. Z tohoto důvodu je povinností odběratele chránit vodoměr před mechanickým i tepelným poškozením a zajistit k němu bezpečný přístup zaměstnanců provozovatele (odečítačů).

Způsob určení množství odebírané vody, není-li osazen vodoměr, stanoví prováděcí vyhláška č. 120/2011 Sb., v platném znění k zákonu č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, a to zejména v příloze č. 12 citované prováděcí vyhlášky - Směrná čísla roční spotřeby vody.

Pokud odběratel po dohodě s provozovatelem na své náklady osadí měřící zařízení odpadních vod v souladu s metrologickými předpisy, naměřené stočné bude sloužit jako podklad k fakturaci stočného.

Jak zjistit stav vodoměru?

Stav vodoměru určují černé číslice na ciferníku. Odečty provádí odečítač MěVaK dle harmonogramu odečtů. Nahlásit stav vodoměru můžete i samostatně telefonicky na čísle 499 628 654, 737 208 209, e-mailem na vodomery@mevakdknl.cz, případně prostřednictvím virtuální kanceláře.

Vždy je nutno nahlásit celý stav počítadla vodoměru bez červených číslic.

 

Jednoduchý test správnosti měření vodoměru

Uzavřete všechny spotřebiče vody a podívejte se na vodoměr. Pokud se vodoměr otáčí, jde o únik. Méně častou variantou je napojení „jiného odběratele" na Váš vnitřní rozvod vody. Jestliže vodoměr při testu stojí, může být zvýšená fakturace způsobena krátkodobým zvýšením spotřeby (celé odpoledne zapomenutý otevřený kohout v prádelně aj.), nebo vadnou funkcí vodoměru.

Vodoměry běžně užívané k fakturaci mají měřící ústrojí poháněné vodou, takže se nemůže stát, že by se vodoměr točil, pokud by jím voda neprotékala. Může však v ojedinělých případech (nejčastěji při zanesení) měřit vyšší množství, než je stanoveno technickými předpisy.

Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho prověření.

Ověření správnosti měření

Pokud se Vám zdá nepřiměřeně vysoké fakturované množství v m3, doporučujeme Vám následující postup:

Zkontrolujte konečný stav vodoměru uvedený na faktuře s konečným stavem vodoměru, kterým měříme spotřebu pro Vaši nemovitost. Pro fakturaci používáme pouze celé m3 na válečkovém počítadle a ne desetiny, setiny nebo ještě menší jednotky. Celé m3 jsou na vodoměru opticky odděleny různými způsoby podle konkrétního typu a velikosti vodoměru (např. desetinou čárkou, rámečkem nebo barvou číslic - celé m3 jsou černé, menší jednotky červené).

Jestliže stav na vodoměru neodpovídá údajům na faktuře, s připočtením přiměřeného množství za dobu uplynulou od odečtu, může jít o chybný odečet, nebo samoodečet. V případě, že stav odpovídá, ale je nepřiměřeně vysoký jde pravděpodobně o únik za vodoměrem na vnitřním vodovodu. Typickým místem jsou možné praskliny pod podlahou, v zemi nebo vada spotřebičů (např. pojišťovací ventil bojleru, nebo pračky).

Přezkoušení vodoměru

Podléhá zákonu č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích). Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Provozovatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní meteorologickou kontrolu měřidel, přičemž odběratel je povinen poskytnout provozovateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí provozovatel neprodleně písemně odběrateli.

Zjistí – li se při přezkoušení vodoměru vyžádaném odběratelem, že:

  • údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem, vodoměr se považuje za nefunkční; náklady s jeho výměnou a přezkoušením hradí provozovatel,
  • údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem, hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel.

Péče o vodoměr

Vodoměr nevyžaduje z Vaší strany prakticky žádnou údržbu. Pouze dbejte na to, aby nedošlo k poškození plomby prokazující úřední ověření vodoměru a montážní plomby na jeho šroubení. Největším nepřítelem vodoměru jsou však zima a mráz, které ho mohou poškodit a Vám způsobit zbytečné nepříjemnosti. Abyste se jich vyvarovali, rádi bychom Vám poskytli několik praktických rad.

 

Ochrana vodoměru proti mrazu

Je-li Váš vodoměr umístěn ve venkovním prostoru (šachtě), neopomeňte provést následující opatření:

  • šachtu pečlivě zavřete,
  • poklop šachty přikryjte tepelnou izolací (polystyren apod.),
  • vodoměr opatřete tepelnou izolací v případě zvlášť silných mrazů (pokud je vodoměr usazen v nezámrzné hloubce, není izolace nutná).

Je-li Váš vodoměr umístěn uvnitř nemovitosti:

  • ochraňujte potrubí vystavená mrazu, stejně jako vlastní vodoměr, pomocí vhodných izolačních materiálů,
  • prostor, kde je vodoměr umístěn, dobře uzavřete proti vnikání chladného vzduchu zvenčí (například rozbité sklepní okénko a průvan mohou v mrazivých dnech být příčinou zamrznutí a poškození vodoměru).

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti