Kvalitu pitné vody v České republice stanovuje zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. (v platném znění) a vyhlášky, vztahující se k tomuto zákonu (č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu, a další). Tyto předpisy vycházejí z požadavků evropských směrnic pro pitnou vodu (98/83/ES).
 

Pitná voda

Pitná voda podle platné právní úpravy je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob. Požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody jsou stanoveny hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů. Tyto limity jsou upraveny prováděcím právním předpisem, nebo jsou povoleny či určeny příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

Hygienické limity

  • nejvyšší mezní hodnota - pro zdravotně závažné ukazatele jakosti vody, při jejich překročení je vyloučeno použití vody jako pitné (neurčí-li orgán ochrany zdraví jinak)
  • mezní hodnota - pro organoleptické, provozní ukazatele a pro ukazatele, které jsou přirozenou součástí pitné vody, jejich překročení obvykle nepředstavuje akutní zdravotní riziko
  • doporučená hodnota - nezávazné hodnoty ukazatelů, které stanoví optimální koncentraci dané látky ve vodě

Chlor ve vodě aneb hygienické zabezpečení pitné vody

Pro zajištění zdravotní nezávadnosti pitné vody je třeba provádět její dezinfekci. K tomuto účelu se používá plynný chlor nebo chlornan sodný. Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, určuje povolenou koncentraci volného chloru do 0,3 mg/l vody. V pitné vodě dodávané našimi vodovody se koncentrace volného chloru pohybuje v rozmezí 0,05-0,25 mg/l.

Přítomnost tzv. „zbytkového chloru“ v pitné vodě zamezuje rozšíření choroboplodných mikroorganismů, především bakterií, ve vodovodním potrubí. Chlor je do pitné vody přidáván jako desinfekční činidlo pro zajištění její zdravotní nezávadnosti. Koncentrace chloru v pitné vodě je velmi nízká, pochopitelně zdraví neškodná, zcela v souladu s požadavky hygienické služby.

Chlor se ve vodě slučuje s neodstranitelnými zbytky organických látek, což může způsobit vznik více či méně příjemné chuti, a to podle druhu a koncentrace těchto látek.

Příchuť chloru je možné potlačit naplněním otevřené karafy vodou, kterou před vypitím necháme odstát při pokojové teplotě.

Zákal dodávané vody

Důležitým ukazatelem kvality pitné vody je rovněž obsah železa a manganu. Obsah těchto prvků ve vodě dodávané všemi vodovody provozovanými naší společností nepřekračuje limity stanovené uvedenou vyhláškou (0,2 a 0,05 mg/l). Tyto prvky se však při její dopravě ke spotřebiteli vylučují a usazují na stěnách potrubí. Při změně hydraulických poměrů v síti (například při poruše vodovodního potrubí) může dojít k rozvíření sedimentů v potrubí a k následné dodávce zakalené vody. Zakalená voda není přímo zdraví škodlivá, je však negativně ovlivněna z hlediska barvy a chuti.

Zdravotní význam parametrů vody


Železo

Železo je běžnou součástí přírodních vod, ale jeho obsah v pitné vodě se může zvyšovat také korozí potrubí. Od koncentrace 0,3 mg/l může negativně ovlivnit vjemové pocity (svíravá chuť, žlutavá barva, rezavý sediment), barvit prádlo a vyvolávat zákal. Zdravotní riziko v koncentracích železa pod 1,0 mg/l nehrozí. V pitné vodě je železo limitováno mezní hodnotou 0,2 mg/l.

pH vody

pH pitné vody nemá přímý vliv na zdraví. Je však velmi důležitým provozním parametrem, protože ovlivňuje funkci mnoha chemických, fyzikálně-chemických a biologických procesů při úpravě vody. Má vliv na korozivitu vody a účinnost dezinfekce. V pitné vodě je pH uváděno v rozmezí mezních hodnot 6,5-9,5. Nižší hodnoty bývají typické pro měkké a málo mineralizované vody. Vyšší hodnoty pH mohou být výsledkem přírodních nebo umělých způsobů ztvrzování vody.

Dusičnany

Dusičnany jsou v množství jednotek mg/l přirozenou součástí přírodních vod, jejich obsah však bývá zvýšen v důsledku lidské činnosti (nejčastěji hnojení půd dusíkatými hnojivy). Jejich nebezpečí spočívá v tom, že se v zažívacím traktu redukují na toxické dusitany. Ty v žaludku reagují se sekundárními aminy v potravě za vzniku tzv. N-nitroso sloučenin, které jsou podezřívány z karcinogenního účinku. Dále reagují v krvi s hemoglobinem za vzniku methemoglobinu, který není schopen přenášet kyslík, čímž vzniká riziko vnitřního dušení, kterému jsou vystaveni především kojenci do tří měsíců věku, ale i někteří nemocní dospělí. V pitné vodě jsou dusičnany limitovány nejvyšší mezní hodnotou 50 mg/l, pro kojence se doporučuje hodnota do 15 mg/l. Obsah Dusičnanů ve Dvoře Králové nad Labem je průměrně kolem 16-17 mg/l. V oblasti zásobené z prameniště Jánská studánka a Žireč se dokonce pohybuje pod 10 mg/l a splňuje tak v tomto ukazateli i hodnotu pro kojeneckou vodu – 10 mg/l.

Tvrdost vody

Tento ukazatel kvality pitné vody označuje celkový obsah solí vápníku a hořčíku ve vodě. Oba prvky jsou součástí přírodních vod, jejich obsah lze uměle zvyšovat rozpuštěním dolomitického vápence nebo vápněním. Doporučená hodnota tvrdosti vody (Ca + Mg) je stanovena Vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. v rozmezí 2 - 3,5 mmol/l. Doporučená hodnota je optimální koncentrace z hlediska zdravotního, nikoliv technického. Jednotkou tvrdosti vody (Ca+Mg) je milimol na litr (mmol/l). Často se však užívají starší jednotky, jako např. stupně německé (°N, příp. °dH). S těmito jednotkami se můžete setkat např. v návodech k napařovacím žehličkám, pračkám, či myčkám nádobí.

Tabulka rozdělení vody podle tvrdosti
VODA mmol/l °N
velmi měkká < 0,5 < 2,8
měkká 0,5 - 1,25 2,8 - 7,0
středně tvrdá 1,26 - 2,5 7,1 - 14,0
tvrdá 2,51 - 3,75 14,1 - 21,0
velmi tvrdá >3,76 >21,1

 

Doporučení pro domácnosti

Pokud je Vaše voda velmi tvrdá, je možné se řídit následujícími doporučeními:

  • Ohřívače vody nebo kotle - Omezte teplotu vody na 60 °C. Při vyšších teplotách se vodní kámen usazuje mnohem rychleji.
  • Domácí spotřebiče (myčky nádobí, rychlovarné konvice) - Řiďte se pokyny výrobce spotřebiče. Abyste zabránili příliš rychlému usazování vodního kamene, můžete používat přípravky proti tvorbě vodního kamene.

Koliformní bakterie

Koliformní bakterie jsou v pitné vodě sledovány jako indikátor účinnosti úpravy vody a dezinfekce, druhotné kontaminace či vysokého obsahu živin v upravené vodě. Koliformní bakterie osidlují střevní trakt, ale žijí běžně i v půdě. Spolehlivě jsou likvidovány chlorováním vody. V pitné vodě jsou limitovány mezní hodnotou 0 KTJ/100 ml.

Kontrola kvality

Kontrola dodržování hygienických limitů ve vodovodní síti je prováděna akreditovanou laboratoří. Dle zákona je prováděno ročně několik desítek odběrů pitné vody na celém spotřebišti, které jsou vyhodnocovány na výskyt znečištění. 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti