Fakturace

Platba za vodné a stočné probíhá měsíčně formou záloh, které se stanoví dle skutečné spotřeby za minulá období a jednou za rok po provedení odečtu ve Vaší nemovitosti bude odběratelům provedeno vyúčtování a proveden zápočet se zaplacenými zálohami, případný doplatek (přeplatek) bude uhrazen (vrácen) dle požadavku odběratele dohodnutého ve Smlouvě či Dodatku k této smlouvě.

U odběratelů, kteří nepodepsali dodatek na zálohy vyúčtování za odběr pitné vody a odvádění odpadních vod probíhá dle harmonogramu odečtů. Ty provádí pracovníci společnosti MěVaK (na vyžádání jsou povinni prokázat se služebním průkazem), popřípadě pomocí směrných čísel spotřeby vody na základě prováděcí vyhlášky č. 120/2011 Sb. a násl. k zákonu o vodovodech a kanalizacích (pokud v objektu není měřidlo).

V případě, že nebudete zastiženi, zanechá Vám náš pracovník odečítací lístek, který můžete vyplněný doručit na adresu naší společnosti (náměstí Denisovo 766, Dvůr Králové n. L.), nahlásit stav vodoměru telefonicky (499 628 656, 737 208 209) nebo e-mailem (vodomery@mevakdknl.cz). Můžete se domluvit i na opakované návštěvě odečítače (kontakt naleznete na odečítacím lístku). Nově máte také možnost nahlásit stav vodoměru online prostřednictvím virtuální kanceláře.

Jedenkrát ročně budou prováděny kontrolní odečty našimi pracovníky. Dle Zákona o VaK č. 274/2001 Sb. §17 odst. 2 je odběratel povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru, chránit vodoměr před poškozením a bez zbytečného odkladu oznámit provozovateli závady v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru bez souhlasu prozovovatele je nepřípustný a provozovatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci.

Faktura obsahuje následující údaje:

 • adresu odběrného místa
 • zúčtovací období
 • číslo popisné
 • číslo vodoměru
 • stav vodoměru (minulý a současný)
 • celkovou spotřebu v m3
 • cenu vodného a stočného za jednotku
 • cenu vodného a stočného za odebrané množství
 • sazbu a hodnotu daně z přidané hodnoty
 • celkovou částku k úhradě
 • datum splatnosti (standardní doba splatnosti je 14 dní)

Proces rozúčtování vodného a stočného jednotlivým uživatelům vody na nemovitosti (nájemníkům apod.) nepřísluší vodárenské společnosti, je výhradně prováděn na straně odběratele - vlastníkem či správcem nemovitosti.

Faktury jsou standardně zasílány poštou.

Chcete-li udělat něco pro přírodu, můžete si lehce požádat o zasílání elektronické verze faktury a nahradit tak Vaši papírovou verzi. Výhodou emailové faktury je samozřejmě i úspora místa díky ukládání přímo ve Vašem počítači a její snadná dostupnost. V případě zájmu o tuto službu nás můžete kontaktovat na vodomery@mevakdknl.cz

Způsob úhrady:

 • Hotovostní platba - v sídle MěVaK, viz pokladní hodiny
 • Bezhotovostní platba - bankovním převodem.
 • Bezhotovostní platba - platební kartou v sídle MěVaK
 • SIPO
 • Inkaso
Faktura je řádně uhrazena, jestliže je nejpozději v den splatnosti připsána platba na bankovní účet společnosti či složena hotově na pokladně MěVaK.

Když se neplatí?

 • Faktury a 1. upomínky jsou obvykle zasílány standardně na adresu pro doručování odběratele (zákazníka, plátce, povinné osoby).
 • 2. upomínka je zasílána doporučeně a obsahuje upozornění na možné přerušení dodávky vody. Ke 2. upomínce je účtován administrativní poplatek ve výši 121 Kč s DPH. Tento poplatek pokrývá náklady spojené s distribucí 2. upomínek (například: poštovné – doporučeně s doručenkou, práce na vyhotovení upomínek, obálky, tisk, apod.). Společnost chce tímto zamezit skutečnosti, že výše uvedené náklady ponesou všichni odběratelé, tzn. i ti, kdo řádně a včas hradí své faktury.
V případě, že fakturu nezaplatíte, může dojít k přerušení dodávky vody. Dle zákona č. 274/2001 Sb., § 9, odstavec 6 písm. g) tak může vodárenská společnost učinit v případě, že dojde k prodlení s placením po dobu delší než 30 dní. Přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod z výše uvedeného důvodu je provozovatel povinen oznámit odběrateli 3 dny předem. Za doručení oznámení o přerušení dodávky vody a o odvádění odpadních vod je účtovaná pokuta ve výši 1000,- Kč. Náklady na přerušení dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod hradí odběratel v plné výši.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti