společnosti

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o.

Čl. I

Obecná ustanovení

 1. Tento vnitřní předpis upravuje postup při podání stížnosti stěžovatelem a je vypracován v souladu s požadavky dle §36 odst. 3 písm. g) Zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, zákon o vodovodech a kanalizacích.
 2. Pravidly v tomto vnitřním předpisu obsaženými se při zadávání zakázek řídí všichni vedoucí pracovníci a pracovníci THP.

Čl. II

Základní pojmy

Stížnost
podání nebo sdělení, které je určeno společnosti nebo zaměstnanci společnosti, v případě nějakého nedostatku, nesprávného postupu či nevhodného chování zaměstnanců.

Anonymní podání
každé podání (stížnost), které je bez podpisu nebo jiných identifikačních údajů (jméno, bydliště, pracoviště atd.).

Příjemce stížnosti
společnost nebo zaměstnanec společnosti, kterému byla stížnost zaslána či předána stěžovatelem nebo sdělena ústně.

Stěžovatel
fyzická, právnická osoba, které se činnost zaměstnanců společnosti v jednotlivých případech dotýká.

Čl. III

Podání stížnosti

 • Stížnost může být podána jmenovitě i anonymně.
 • Stížnost lze podat ústně (osobně nebo telefonicky), písemně (osobním předáním nebo poštou), elektronickou formou (na oficiální e-mailovou adresu).
 • Stížnost by měla obsahovat informaci, kdo ji podává (pokud není anonymní), komu je určena, čeho se týká a co se požaduje.

Čl. IV

Příjem stížnosti

 1. Každá stížnost je zapsána do evidence stížností vedenou na ekonomickém úseku, pokud se nejedná o ústní stížnost, která je vyřízena ihned.
 2. Stížnost jsou povinni a oprávněni přijmout všichni zaměstnanci společnosti. Zaměstnanec, který přijme stížnost, a není adresována jemu, předá ji na ekonomický úsek společnosti. Jednatel určí příslušného zaměstnance k vyřízení stížnosti.
 3. Jestliže nelze ústní stížnost vyřídit ihned, sepíše o ní příjemce stížnosti písemný záznam, který se předloží stěžovateli k podpisu. Dále se postupuje jako u písemných stížností.

Čl. V

Vyřizování stížností

 • Podanou stížnost řeší příslušná osoba ihned.
 • Příjemce stížnosti prošetří všechny uvedené skutečnosti, případně provede potřebná místní šetření k posouzení, vyžádá si dokumenty, které souvisí s obsahem stížnosti. Dále konzultuje se zaměstnanci, kterých se věc týká, případně s dalšími osobami. O vyslechnutí se pořizuje zápis.
 • Veškeré stížnosti musí být vyřízeny nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí.
 • Tuto lhůtu lze překročit jen ve výjimečných případech. O překročení lhůty musí být stěžovatel informován.
 • Stěžovatel je o průběhu šetření, výsledcích a případné nápravě ve stanovené lhůtě informován formou odpovídající formě podání stížnosti (písemně, e-mailem).
 • Stížnost je vyřízena dnem, kdy je vyrozumění předáno k poštovní přepravě případně dnem odeslání emailu.
 • Anonymní podání se prošetří jako stížnost.
 • S výsledkem šetření anonymně podané stížnosti může být stěžovatel informován formou vývěsky v zařízení, kde byla stížnost podána, nebo elektronickou formou (od-povědí na anonymní e-mailovou adresu, ze které byla stížnost zaslána). Zveřejněná zpráva však nesmí v žádném případě poškozovat práva zaměstnanců či ostatních klientů.
 • Není-li stěžovatel s vyřízením stížnosti spokojen, může požádat jednatele společnosti, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

ČI. VI

Evidence stížností

 • Společnost má zavedenou evidenci přijatých stížností v písemné, případně elektronické podobě.
 • Evidenci zabezpečuje ekonomický úsek společnosti.
 • Evidence obsahuje tyto údaje:
  a)   Datum a způsob přijetí stížnosti.
  b)   Jméno (případně jména), příjmení a kontaktní údaje stěžovatele (nejde-li o anonym).
  c)   Předmět stížnosti.
  d)   Údaje o příjemci stížnosti.
  e)   Datum vyrozumění stěžovatele o způsobu vyřízení.
  f)   Podpis osoby, která zápis provedla.

Čl. VII

Ochrana osobních údajů

 • Při vyřizování stížnosti a nakládání s osobními údaji stěžovatele a dalších osob se postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Čl. VIII

Závěrečná ustanovení

 1. Tento vnitřní předpis č. E01/2015 byl schválen jednatelem společnosti dne
  27.07.2015.
 2. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 27.07.2015.
 3. Tento stížnostní řád je zveřejněn na webových stránkách společnosti: www.mevakdknl.cz

Stížnostní řád schválil

Ing. Petr Mrázek
Jednatel

Stížnostní řádpdf435.21 KB

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti