Upravit stránku

Aktuální informace

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN

Vzhledem k aktuální situaci a opatření v rámci onemocnění COVID – 19 a vyhlášením nouzového stavu vládou ČR a s ohledem na to, že vodárenské společnosti jsou zařazeny mezi kritickou infrastrukturu, jsou ode dne 09.10.2020 přijata následující opatření a stanoven omezený provoz pro veřejnost:

Úřední hodiny pro veřejnost se stanovují:
pondělí               8.00 - 13.00 hodin
středa                 12.00 - 17.00 hodin

odstávka vodovodu Heydukova, Vojanova, Luční, Denisovo nám.

vážení odběratelé,

dne 31.8.2020 bude provedena odstávka vodovodu ve výše uvedených lokalitách z důvodu přepojení nového vodovodu. Předpokládaná doba odstávky je od 7.00 hod do 11.00 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov

odstávka vody Heydukova, Vojanova, Luční a Denisovo nám.

Vážení odběratelé,

dne 3.8.2020 od 7.00 hod do 13.30 hod bude provedena odstávka pitné vody ve zmíněných lokalitách z důvodu stavební akce "Obnova vodovodu Heydukova ul.", resp. přepojení provizorních potrubí v Heydukově ulici. Po dobu odstávky bude k dispozici mobilní cisterna s pitnou vodou pro náhradní zásobení. Doporučuji odběratelům aby si udělali v předstihu dostatečnou zásobu vody do vhodných nádob. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov - stavbyvedoucí 

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ HEYDUKOVA UL.

Vážení občané,

dnešním dnem naše společnost zahájila přípravné a stavební práce stran výměny úseku vodovodu v Heydukově ulici ve Dvoře Králové nad Labem. Rozsah prací bude rozšířen o výstavbu úseku tlakové kanalizace a čerpací stanice na odpadní splaškové vody ve slepé uličce pod prodejnou potravin v téže ulici. V zájmovém prostoru je v současné době úplná dopravní uzavírka, práce probíhají v koordinaci se společností EUROVIA, která je zhotovitelem povrchu komunikace a chodníků. O dílčích odstávkách pitné vody budou dotčení odběratelé v průběhu provádění prací včas informováni. Termín provádění prací je od 26.7.2020 do 30.8.2020 pro vodovod, dokončení čerpací stanice je předpokládáno do 23.9.2020. 

za společnost: Ivo Antonov- stavbyvedoucí MěVaK s.r.o.

ODSTÁVKA VODOVODU KRKONOŠSKÁ UL.

Vážení odběratelé, dne 17.7.2020 od 7.30 hod do 11.00 hod bude provedena odstávka pitné vody v ulici Krkonošská, ve Dvoře Králové nad Labem. Odstávka vody se bude týkat pouze úseku od "Kocbeřského vodojemu" v lese po první polovinu zahrádkové kolonie, resp. po eč.64. V dotčené lokalitě jsou již nyní rozmístěny informační tabulky s popisem a dobou odstávky. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK 

Informace pro odběratele

Vážení odběratelé,
tímto Vás informujeme, že v pátek 26.6.2020 budou všechna pracoviště MěVaK z technických důvodů otevřena pouze do 11.30 hodin.

Děkujeme za pochopení.
Ve Dvoře Králové nad Labem, dne 24.6.2020
Ing. Petr Mrázek, jednatel společnosti
 

Čištění vyhnívací nádrže na ČOV Dvůr Králové nad Labem

Vedení společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s.r.o., která je od 1.12.2019 vlastníkem a zároveň provozovatelem místní ČOV, odsouhlasilo v rámci dlouhodobého plánu údržby a oprav ČOV provést v první polovině roku 2020 čištění vyhnívací nádrže (dále jen VN).
 Ve VN dochází ke zpracování čistírenských kalů prostřednictvím anaerobní stabilizace (bez přístupu kyslíku) v mezofilním pásmu teplot (cca 38 °C), přičemž jedním z produktů tohoto procesu je bioplyn s vysokým podílem methanu. Čištění bylo provedeno zejména z důvodu odstranění nežádoucích materiálů (písek, textilní vlákna, plasty apod.) a vyhodnocení stavu vnitřní části nádrže. Jedním ze základních předpokládaných benefitů této investice je zefektivnění procesu tvorby bioplynu, s čímž bezprostředně souvisí pokles provozních nákladů na dodávky tepla jako posilovacího zdroje pro ohřev VN v zimním období. S ohledem na bezpečnostní rizika spojená s prací v prostředí s nebezpečím výbuchu bylo nezbytné nejprve vypracovat technologický postup, harmonogram prací a řádně proškolit všechny zaměstnance o přísném dodržování bezpečnostních předpisů. ->

Rozšíření živnostenského oprávnění MěVaK s.r.o. D.K.n/L

Od dubna 2020 MěVaK spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem disponuje v rámci udělených živnostenských oprávnění také "Projektovou činností ve výstavbě". Toto bylo vydáno na základě zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro společnost MěVaK s.r.o. to vy výsledku znamená, že je možné provádět technické dozory, stavební dozory, autorské dozory, realizaci staveb vodního hospodářství a krajinného inženýrství ve specializaci zdravotně-technických staveb, provádět odborné posudky pro vodní díla v rozsahu udělené autorizace a pro tyto stavby též provádět projektovou činnost. Autorizovanou osobou MěVaK  k provádění uvedených činností dle zákona č. 360/1992 Sb. je Ivo Antonov (od 23.5.2017).

Obnovení standardní provozní doby

Vážení odběratelé, od pondělí 11.05.2020  se obnovuje standardní provozní doba a pokladní hodiny, tj.

pondělí7:00 - 17:00
úterý7:00 - 14:00
středa7:00 - 17:00
čtvrtek7:00 - 14:00
pátek7:00 - 14:00

 

zároveň již bude možné provádět úhrady faktur v hotovosti na recepci společnosti.
V případě smluvních záležitostí, a žádostí o vyjádření doporučujeme telefonické sjednání schůzky a elektronickou komunikaci.
Do budovy prosím vstupujte vždy jednotlivě, s rouškou či jinou ochranou úst a nosu a využívejte dezinfekce, které jsou rozmístěné v prostorách budovy.

 

Děkujeme za pochopení.
Ve Dvoře Králové nad Labem 
Ing. Petr Mrázek, jednatel společnosti

odstávka vodovodu pásma Kocbeřských vodojemů

Vážení odběratelé, 

dne 5.5.2020 od 7.30 hod do 15.30 hod bude provedena odstávka vodovodu tlakového pásma "Kocbeřského vodojemu", jedná se zejména o následující lokality:

- Krkonošská ul. a její bezejmenné odbočky

- Nová Podharť a její odloučené části

- Nová Tyršova 

- Tyršova -část

- oblast "Xaverova" a odbočné komunikace

- Nedbalova a propojovací komunikace do Nové Tyršovy 

- Vrchlického ul.- pouze část

- Polní

- Zahradní

- R. A. Dvorského /část/

- další přidružené lokality k výše uvedeným

 

podrobné info k odstávce je popsáno níže:

Vzhledem k současné epidemiologické situaci v České republice bude odstávka probíhat za zpřísněných hygienických podmínek dle nařízení vlády ČR podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.

Důrazně apelujeme na odběratele, aby se pro odstávku předzásobili pitnou vodou v libovolném množství dle vlastních potřeb (např. napustit si vodu do umyvadel, van, případně jiných vhodných nádob). Náhradní dodávka pitné vody bude zajištěna z mobilní cisterny, kterou bude po celou dobu voda rozvážena do spotřebiště o čemž budou odběratelé upozorněni zvukovým a světelným signálem.

 Odběratelé, kteří budou používat vodu z mobilní cisterny, budou muset dodržovat tato opatření:

  • Pitnou vodu z cisterny bude do přinesených nádob odběratelům točit pouze obsluha Měvak
  • Odběratelé budou stát u cisterny v rozestupech min. 2 m a mít ochranné roušky a rukavice
  • Občané starší 65 let mohou využít pomoci obsluhy s donáškou na hranici pozemku (v těchto případech prosím kontaktujte Měvak: 499628669 nebo na info@mevakdknl.cz nejpozději do pondělí 4.5.2020 do 12:00)
  • Pro občany, kteří se nacházejí v režimu karantény a nemají možnost se předzásobit, zajistí během odstávky dodávku balené pitné vody krizové oddělení města (v těchto případech prosím kontaktujte s předstihem Ing. Pavla Leva: 499318228, lev.pavel@mudk.cz).

 

Zvláštní režim odstávky vody, resp. dobu jejího trvání budou mít přímí odběratelé v Krkonošské ulici, kteří přímo souvisí s probíhající stavbou. Tito budou o změnách upozorněni jinými informačními letáky na ploty, sloupy atd. Jedná se o odběratele, kteří budou přepojováni na nové vodovodní přípojky a odbočné větve nového vodovodu. Tito budou mít k dispozici cisternu s obsluhou, která bude trvale umístěna odbočce ke hřbitovu u čp. 662., též doba odstávky je pro ně prodloužena do 20.00 hod.

 

děkuji za pochopení :

Ivo Antonov - odpovědný zástupce MěVaK spol. s r.o. 

Změna úředních hodin pro veřejnost

Vzhledem k aktuální situaci a opatření v rámci onemocnění COVID – 19 a vyhlášením nouzového stavu vládou ČR s ohledem na to, že vodárenské společnosti jsou zařazeny mezi kritickou infrastrukturu, jsou ode dne 20.04.2020 přijata následující opatření a stanoven omezený provoz pro veřejnost:
Úřední hodiny pro veřejnost se stanovují:     pondělí a středa od 8:00 do 16:00
Do budovy bude vpuštěna vždy jedna osoba, chráněna rouškou či jinou ochranou nosu a úst. Doporučujeme si předem sjednat schůzku telefonicky či emailem.

Nahlášení mimořádného odečtu

Vážení odběratelé,

 

vzhledem k aktuální situaci a opatření v rámci onemocnění COVID – 19 nemohou být ze strany naší společnosti prováděny řádné odečty vodoměrů. Ke dni 30.04.2020 dochází ke snížení sazby DPH, žádáme Vás tedy v této souvislosti o nahlášení mimořádného odečtu Vašeho vodoměru, abychom mohli provést k tomuto datu mimořádné vyúčtování, následující vyúčtování by potom proběhlo v řádném termínu dle jednotlivých oblastí.

UKONČENÍ PLATNOSTI POVOLENEK KRKONOŠSKÁ UL.

Vážení občané,

dnešním dnem končí platnost povolenek k vjezdu na staveniště Krkonošská ul. ve Dvoře Králové nad Labem. Důvodem je předání části staveniště zhotoviteli povrchů komunikace EUROVIA a.s. Možnost vjezdu na staveniště je nutno řešit operativně se zástupcem zhotovitele p. Martinem Hajtmanem- stavbyvedoucím  EUROVIA a.s. přímo na místě dle aktuální situace, resp. postupu probíhajících prací.

Ivo Antonov - stavbyvedoucí MěVaK spol. s r.o.

oznámení o dočasném omezení služeb MěVaK s.r.o. D.K.n/L

Vážení odběratelé a zákazníci,

v těchto dnech, probíhajících opatření k zamezení šíření pandemie je dočasně omezen styk zaměstnanců naší společnosti s veřejností z bezpečnostních důvodů. Budou probíhat pouze práce, spojené s odstraněním poruch na vodovodu a kanalizaci, pokračuje též započatá stavba vodovodu a kanalizace v ul. Krkonošská. Ostatní práce pro drobné zákazníky jsou až do odvolání zrušeny. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov-provoz VaK.

dílčí dopravní uzavírky Krkonošská ul.

Vážení občané,

dneškem počínaje, budou prováděny dílčí jednodenní úplné dopravní uzavírky staveniště Krkonošská ul., z důvodu provádění vodovodních a kanalizačních přípojek. Motoristé budou moci dojet pouze k místu prací a to z obou stran, nikoli však projet celou stavbou. Na místě budou rozmístěny ochranné zábrany v místě možného otočení vozidel. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- stavbyvedoucí.

 

Uzavření pracovišť společnosti Městské vodovody a kanalizace pro veřejnost

S odkazem na rozhodnutí vlády ČR ze dne 15.03 2020 přijal jednatel společnosti následující preventivní opatření.

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR a s ohledem na to, že vodárenské společnosti jsou zařazeny mezi kritickou infrastrukturu, 
jsou ode dne 16.03.2020 od 8:00 uzavřena všechna pracoviště společnosti pro veřejnost.

Zaměstnanci společnosti, jsou Vám k dispozici na telefonech a e-mailech, které naleznete na stránkách společnosti v sekci kontakty.

 

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY: K vjezdu do Krkonošské ulice bude třeba mít povolení

Občané, kteří bydlí v Krkonošské ulici, jež bude od 2. března 2020 kvůli rekonstrukci pro dopravu uzavřená, si mohou u společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., zažádat o povolení k vjezdu do stavby, aby se tak dostali ke svým obydlím. Žádost musí obsahovat následující údaje: jméno a příjmení, trvalé bydliště (případně adresu nemovitosti, k níž chtějí občané zajistit přístup), telefon a registrační značku (SPZ) vozidla. Žádost je třeba odeslat na e-mailovou adresu alfred.pohl@mevakdknl.cz.

VÝMĚNA VODOVODU A KANALIZACE KRKONOŠSKÁ UL.

Vážení občané,

Na základě platného stavebního povolení MěVaK spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem zahajuje dne 10.2.2020 přípravné výkopové a sondážní práce v rámci stavební akce SO330- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V UL. KRKONOŠSKÁ a VÝMĚNA VODOVODU V UL. KRKONOŠSKÁ.

Zahájení prací bude 10.2.2020 prozatím mimo těleso vozovky a chodníků - tedy bez dopravní uzavírky státní komunikace, Dopravní omezení bude dle harmonogramu prací od 2.3.2020 do 31.7.2020 ve formě úplné uzavírky tranzitní komunikace ve směru od benzínové pumpy směrem na Kocbeře a Trutnov. Průjezd a pohyb motorových vozidel na staveništi bude umožněn pouze rezidentům a též složkám záchranného systému. Prosíme tedy řidiče o striktní dodržení  rozmístěného dopravního značení, zejména objížďkových tras,- tyto budou uveřejněny v předstihu na stránkách Města D.K.n/L. 

Podrobné informace k jednotlivým etapám prací, prováděných MěVaKem s.r.o. Dvůr Králové nad Labem, včetně dílčích odstávek pitné vody budou sdělovány postupně v průběhu prací. 

Ivo Antonov - stavbyvedoucí

přeložka vodovodu JUTA Žireč

Dnešního dne započne MěVaK spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem realizovat stavební akci "Přeložka vodovodu JUTA Žireč", odběratelé nebudou touto akcí nijak ovlivněni, práce budou probíhat bez odstávek vodovodu ve spotřebišti. Prosíme pouze o zvýšenou opatrnost při průjezdu v blízkosti staveniště u areálu JUTA Žireč. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

Cena vody v roce 2020

AKTUALIZOVÁNO - Od 1.5.2020 je DPH u vodného a stočného sníženo z 15% -> 10% , cena vodného a stočného tedy od 1.5. 2020 činí 87,34 Kč včetně DPH.

Královédvorští zastupitelé schválili novou cenu vodného a stočného, která bude od 1. ledna 2020 činit 91,31 Kč včetně DPH. Odběratelé tak za kubík odebrané a vypuštěné vody zaplatí zhruba o 9 % více než dosud. Zatímco cena vodného se sníží o 2,47 Kč na 32,89 Kč včetně DPH, cena stočného vzroste o 9,95 Kč na 58,42 Kč včetně DPH.