Upravit stránku

Aktuální informace

Novinky ke kanalizaci v městské části Žireč

Od 1.5. 2023 převzala naše společnost do zkušebního provozu novou  kanalizaci a čistírnu odpadních vod v městské části Žireč a následně došlo k samotnému spuštění vlastní čistírny. Po informační kampani směřované k dotčeným subjektům dochází k průběžnému uzavírání smluv o odvádění odpadních vod a k napojování jednotlivých domácností na tuto veřejnou kanalizaci.  
 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši Kč 18 909 000,- na realizaci modernizace čistírny odpadních vod

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. v těchto dnech obdržely Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši Kč 18 909 000,-  v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 na realizaci modernizace čistírny odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem.

Získáním této dotace se významně sníží podíl vlastních respektive úvěrových prostředků na financování právě probíhající rekonstrukce ČOV a tím se i zmírní dopady do kalkulace stočného. Tato rekonstrukce ČOV byla zahájena v říjnu 2022 a spočívá zejména v modernizaci technologického a strojního zařízení čistírny odpadních vod a zefektivnění a optimalizaci  provozu čištění odpadních vod.

Rekonstrukcí dojde především k modernizaci dvou linek biologického čištění čímž by mělo být zajištěno dosud nefunkční odbourávání dusíku a fosforu a tím budeme schopni plnit nově požadované emisní limity a současně dojde ke zlepšení jakosti vypouštěných odpadních vod a k  menší energetické náročnosti provozu ČOV.     

 

Ing. Petr Mrázek
Jednatel společnosti

odstávka vodovodu Na Výsluní

Vážení odběratelé,

dne 24.5.2023 od 8.00 hod do 9.00 hod proběhne krátká odstávka vodovodu v ul. Na Výsluní z důvodu přepojení části nového vodovodu Slunečná.

děkuji za pochopení Ivo Antonov- provoz VaK

Pokračování prací - obnova vodovodu a kanalizace Slunečná ul. - II. etapa

Vážení odběratelé,
Na základě Rozhodnutí o povolení částečné a plné uzavírky č.j.: MUDK-ODS/29740/zil 5105-2023 bude naše společnost pokračovat v provádění zakázky „ Obnova vodovodu a sanace kanalizace Slunečná ul.- Dvůr Králové nad Labem“ . Dopravní uzavírka bude dle přiloženého výkresu provedena v termínu od 19.5.2023 do 10.8.2023. Po celou dobu provádění prací bude staveniště uzavřeno pro pojezd veškeré dopravy, vyjma vjezdu integrovaného záchranného systému. Chodníky po obou stranách zůstanou průchozí pro koridor průchodu staveništěm. Parkování pro rezidenty je zajištěno v ul. Na Vyhlídce dle výkresu. 
Operativní a plánované odstávky pitné vody budou vždy v předstihu nahlášeny vývěskami na veřejném prostranství, a také na našich webových stránkách www.mevakdknl.cz.  Prosíme občany o zvýšenou opatrnost při průchodu staveništěm a dodržení všech bezpečnostních opatření.
Děkujeme za trpělivost a za způsobené komplikace se omlouváme.
 

odstávka vodovodu Bajerův kopec - Slunečná, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Okružní

Vážení odběratelé,

jak již bylo před dvěma týdny avizováno, zítra, tj.: 12.5.2023 od 7 do 15.00 hod bude provedena odstávka vodovodu ve výše uvedených ulicích. V případě potřeby bude k dispozici náhradní zdroj- cisterna, - doporučujeme odběratelům předzásobení pitnou vodou v dostatečném množství na dobu uvedené odstávky. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov - provoz VaK

odstávka vodovodu Slunečná, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Okružní ul.

Vážení odběratelé,

dne 12.5.2023 od 7 hod do 15.00 hod bude ve výše uvedené lokalitě provedena odstávka vodovodu za účelem přepojení vodovodu a vodovodních přípojek. Po dobu odstávky bude k dispozici náhradní zdroj pitné vody (cisterna), doporučujeme však odběratelům vytvořit si v předstihu dostatečnou zásobu pitné vody na dobu trvání odstávky.

děkuji za pochopení: Ivo Antonov - provoz VaK

Obnova vodovodu a kanalizace - část ul. Slunečná- Dvůr Králové nad Labem

Vážení odběratelé,

jak již bylo od 3.4.2023 na úřední desce Města Dvora Králové nad Labem avizováno, proběhne v lokalitě Slunečná ve Dvoře Králové nad Labem obnova vodovodu a sanace kanalizace. Stavební práce bude provázet též dopravní omezení ve smyslu úplné uzavírky části ul. Slunečná - viz. příloha , dále bude  upraven vchod do mateřské školky Slunečná (nově vchod z ul. Na Výsluní - zde je zajištěno náhradní parkování pro osobní vozidla). Práce na první etapě obnovy infrastruktury budou probíhat od 18.4.2023 - přípravné a vytyčovací práce , uzavírka komunikace od 20.4.2023 na dobu 30.-ti dnů. Prosíme občany o respektování dopravního značení a o zvýšenou opatrnost  při pohybu osob na staveništi. Odstávky pitné vody budou avizovány v předstihu  pro případ přepojení nově zbudovaných tras vodovodu /výměna proběhne náhradou ve stejném materiálu a dimenzi/. Vodovodní a kanalizační přípojky budou přepojeny, v případě nevyhovujícího stavu proběhne jejich výměna min.  pod povrchem budoucí nové komunikace.

Prosíme o pochopení stran dopravního omezení a za způsobené komplikace se tímto omlouváme.

za společnost: Ivo Antonov - stavbyvedoucí  

Další etapa rekonstrukce ČOV zahájena

V uplynulých dnech byla zahájena další fáze rekonstrukce stávající ČOV, spočívající v modernizaci technologického a strojního zařízení a zefektivnění provozu čištění odpadních vod stávající ČOV. Takto modernizované technologické zařízení a nové doprovodné stavební objekty jednak prodlouží životnost již morálně a fyzicky opotřebovaného zařízení, zlepší kvalitu vypouštěné odpadní vody takovým způsobem, že čistírna bude schopna plnit veškeré koncentrační limity dané nařízením vlády a v neposlední řadě zásadně zefektivní celý proces čištění odpadních vod. 

Cena vody v roce 2023

Od ledna příštího roku se ve Dvoře Králové nad Labem změní cena vodného a stočného. Za kubík odebrané a vypuštěné vody zaplatí odběratelé celkem 105,76 Kč včetně DPH (96,14 Kč bez DPH). Zastupitelé města na svém prosincovém zasedání schválili navýšení ceny zhruba o 9 %. Zatímco cena vodného bude nově činit 41,90 Kč/m3 včetně DPH (38,09 Kč/m3 bez DPH), cena stočného 63,86 Kč/m3 včetně DPH (58,05 Kč/m3 bez DPH).

havárie kanalizace ul. 5. května

Vážení odběratelé,

dnes započnou stavební práce za účelem opravy havárie sesunuté kanalizace v ul. 5. května od čp. 379 po čp. 805. Práce budou probíhat za částečné uzavírky státní komunikace, výkop bude ohraničen zábranami, osvětlen, dopravní značení nainstalováno na snížení rychlosti vozidel, zúžení vozovky a přednost před protijedoucími vozidly. Práce potrvají do 25.11.2022. Prosíme o zvýšenou opatrnost při průjezdu staveništěm a dodržování dopravního značení. 

děkuji - Ivo Antonov - provoz VaK

Obnova kanalizace – uzavírka komunikace s parkovací plochou před č. p. 2148 a č. p. 2149 – Karolíny Světlé

Vážení občané,
v termínu od 22. 9. 2022 do 14. 10. 2022 bude provedena úplná uzavírka části komunikace a parkovací plochy ul. Karolíny Světlé z důvodu rekonstrukce kanalizačního řadu. Prosíme rezidenty o respektování dopravního značení v místě stavby a též o přeparkování vozidel z dotčeného úseku ulice. 

Děkujeme za pochopení.

Za zhotovitele: 

Ivo Antonov
Vedoucí provozu MěVaK Dvůr Králové nad Labem spol. s r.o.   
 

Dopravní omezení Lipnice

V termínu od 11.8. do 8.9.2022 bude v Lipnici od čp. 2 na křižovatce s II/300 směrem k čp. 81(za hřištěm) probíhat příprava pro pokládku živičného povrchu (skladba vozovky, geotextilie + osazení obrub a vjezdů na pozemky), z tohoto důvodu bude zcela uzavřen průjezd vozidel předmětným úsekem. Doporučujeme rezidentům přeparkovat vozidla mimo staveniště. Následně bude externím dodavatelem provedena definitivní krytina ABJ směsí, termín pro prodloužení uzavírky stanoví zhotovitel komunikace.

odstávka vodovodu Na Příčce

Vážení odběratelé,

dne 21.6.2022 od 7.00 hod do 14.00 hod bude provedena odstávka vody v ul. Na Příčce,  z důvodu přepojení nově zbudovaného vodovodního řadu. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

dokončovací práce - oprava havárie DN400- obnovení dodávek vody

Vážení odběratelé,

dnes v ranních hodinách byly dokončeny práce na opravě havárie vodovodního přivaděče DN400 v Blahoslavově ulici a obnovena dodávka vody všem dotčeným odběratelům. Vzhledem k velké dimenzi potrubí a zejména rozsahu odstávky toto probíhá za současného odkalování vodovodní sítě ve městě a je proto možný výskyt zákalu v potrubí vlivem změny směru proudění v potrubí. Situace by se měla dostat do normálu v odpoledních hodinách. Za tyto komplikace se tímto odběratelům omlouváme a děkujeme za pochopení

Ivo Antonov - provoz VaK

Obnova vodovodu a kanalizace Na Příčce od čp. 1754 po čp. 1986

Vážení odběratelé,

od 25.5.2022 do 22.6.2022 bude v uvedené lokalitě probíhat obnova - výměna vodovodu a kanalizace vč. veřejných částí přípojek. V případě existence technicky nevyhovujících přípojek doporučujeme odběratelům zajistit jejich kompletní výměny , tzn. až do připojeného objektu, či pozemku. Po dobu provádění výkopových a montážních prací bude vhodné vyjet z místa staveniště motorovými vozidly a přeparkovat je mimo zájmové území z důvodu zachování jejich bezpečnosti a zejména mobility. Kanalizace bude vyměněna za plného provozu bez omezení, vodovodní řad bude v závěrečné etapě prací odstaven z důvodu přepojení /po předchozím avizování informačními tabulkami/. Prosíme občany o zvýšenou opatrnost při pohybu na staveništi.

Děkuji za pochopení

Ivo Antonov- stavbyvedoucí VaK

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti