Upravit stránku

Aktuální informace

odstávka vodovodu Žiřecká ul., Jaroměřská ul.

Vážení odběratelé,

dne 23.11.2021 od 7.00 hod do 13.00 hod bude provedena odstávka pitné vody ve výše uv. lokalitách z důvodu výměny hydrantu . Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka pitné vody Vančurova, Zlatníkova, Sochorova, Pařezová, Sylvárovská, Josefa Vágnera, Josefa Žídka

Vážení odběratelé,

dne 11.11.2021 od 7.00 hod do 15.00 hod bude ve výše uvedených ulicích provedena odstávka pitné vody za účelem přepojení vodovodního řadu ve Vančurově ulici .- náhradou za původní porušené vodovodní potrubí. Po dobu odstávky bude k dispozici cisterna s pitnou vodou. Doporučujeme však odběratelům, aby si v předstihu vytvořili dostatečné množství pitné vody pro vlastní potřebu, resp. po dobu odstávky vodovodu. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

Částečná uzavírka komunikace - Vančurova ulice

Vážení občané,

od 18.10.2021 do 19.11.2021 bude provedena uzavírka části komunikace ul. Vančurova z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu. Prosíme rezidenty o respektování dopravního značení v místě stavby a též o přeparkování vozidel z garáží rodinných domků. 

děkuji za pochopení - Ivo Antonov -provoz VaK

havárie výtlačného vodovodu DN500

Vážení odběratelé,

dnes v 18.30 hod došlo k havárii výtlačného vodovodu DN500 - hlavního nátoku do centrálních vodojemů pro Dvůr Králové nad Labem. Práce na odstranění havárie byly neprodleně zahájeny a budou probíhat dnes v nočních hodinách. Odběratelé jsou zásobeny pitnou vodou z akumulačních nádrží u nemocnice, pokud proběhne oprava bez komplikací, nebude omezena dodávka pitné vody pro obyvatelstvo města D.K.n/L. 

Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodu Raisova ul.

vážení odběratelé,

zítra, tj. 30.9.2021 od 7.00 hod do 12.00 hod bude provedena odstávka pitné vody v Raisově ulici od křižovatky s 28. října po křižovatku se Seifertovou ulicí. Důvodem je oprava instalace armaturní šachty po trase vodovodu.

děkuji za pochopení - Ivo Antonov - provoz VaK

obnova kanalizace Poděbradova ul. čp. 2031 - bytový dům

Vážení odběratelé,

od 20.9.2021 do 1.10.2021 bude v Poděbradově ulici před čp. 2031 probíhat obnova - rekonstrukce kanalizace z jednotlivých vchodů bytového domu, které budou svedeny do páteřní stoky v podélném směru  do Poděbradovy ulice. Prosíme rezidenty o přeparkování vozidel po celou dobu provádění rekonstrukce.

Děkuji za pochopení - Ivo Antonov - provoz VaK

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Údržbář, provozní zámečník - čistírna odpadních vod

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o. náměstí Denisovo 766, Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje Výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
Údržbář, provozní zámečník - čistírna odpadních vod

odstávka vodovodu Karolíny Světlé ul.

Vážení odběratelé,

dne 1.9.2021 od 6,30 do 15,30 hod bude provedena odstávka vodovodu Karolíny Světlé, z důvodu přepojení nového vodovodního řadu. Po dobu odstávky bude v místě stavby k dispozici náhradní zdroj pitné vody,- /cisterna/. Doporučujeme odběratelům aby si v předstihu vytvořili dostatečné množství pitné vody na dobu odstávky.

Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - terénní pracovník – odečítač VDM

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o.
vyhlašuje:
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
terénní pracovník – odečítač VDM
 

Dopravní omezení ul. Karolíny Světlé u č.p. 2150 a 2151

Vážení občané, od 13. 7.  do 23. 7. 2021 bude provedena uzavírka komunikace a parkoviště u č.p. 2150 a 2151 z důvodu obnovy vodovodu a kanalizace. Prosíme v uvedený termín zde neparkujte vozidla, hrozí jejich poškození.

Děkuji za pochopení: Šáfr Jaroslav - MěVaK DKnL 

výměna kanalizace Pod Slévárnou

Vážení odběratelé,

dnešním dnem započne výměna poškozeného úseku kanalizace BET DN250 v nezbytně nutném úseku v ulici Pod Slévárnou ve Dvoře Králové nad Labem. Akci bude provázet pouze částečné omezení jednoho jízdního pruhu místní spojné komunikace. Definitivní povrch dlážděné vozovky bude dokončen našimi subdodavateli v letních měsících tohoto roku.

Ivo Antonov - provoz VaK

Napouštění bazénů - Dvůr Králové nad Labem

Vážení občané,

vzhledem ke stáří okruhové vodovodní sítě ve městě a přilehlých správních obcí, patřících pod správu MěVaK je nutné při napouštění, nebo doplnění rekreačních bazénů, nebo okrasných jezírek u rodinných domků postupovat velmi ohleduplně, vůči ostatním odběratelům, tzn. bazény doplňovat velice pomalu, nikoliv prudkým spuštěním např. zahradních hadic plně otevřeným ventilem.

Ve výsledku toto způsobí při nasčítání několika desítek takovýchto odběrů v ulici prudké zvýšení průtočné rychlosti v hlavním vodovodním řadu a následnému uvolnění feritového inkrustu ze stěn vodovodního potrubí, který má za následek finální zákal vody v potrubí. Plošné odkalování sítě probíhá průběžně, nicméně zejména ve večerních hodinách je v těchto dnech odběr ve městě trojnásobný, oproti normálu, právě vlivem napouštění bazénů a jezírek. Prosíme proto odběratele, aby doplňování, či napouštění bazénů prováděli pouze "částečným" pootevřením ventilu, a tím zamezili tvorbě zákalu vody v potrubí na síti.

děkuji za pochopení - Ivo Antonov - provoz VaK

Havárie vodovodu Fugnerova - zákal vody v potrubí

Vážení odběratelé,

dne 14.6.2021 v dopoledních hodinách došlo ve Fugnerově ulici k havárii páteřního vodovodního potrubí PVC DN225. Práce na odstranění havárie byly započaty ihned, dokončení prací na opravě vodovodu bylo v 18.30 hod. Provizorní úprava propadlé komunikace probíhá ještě dnešního dne. Vlivem prudkého zvýšení průtoku v potrubí došlo též k uvolnění inkrustů ve stěnách potrubí a následnému zákalu vody v potrubí ve spodním tlakovém pásmu vodovodu ve Dvoře Králové nad Labem. Toto je vždy průvodní jev a důsledek poruchy většího rozsahu, zákal vody je poté postupně eliminován plošným odkalováním vodovodní sítě, která vykazuje do jisté míry zákal ještě několik hodin po ukončení prací, případně ještě druhý den po dokončení oprav. Situace se vrací do normálu do 48 hod. Práce na odstranění havárie byly započaty ihned, dokončení prací na opravě vodovodu bylo v 18.30 hod. Provizorní úprava propadlé komunikace probíhá ještě dnešního dne. 

Jménem společnosti MěVaK spol.- s r.o. se našim odběratelům za vzniklé komplikace a nepříjemnosti tímto omlouváme.

za společnost: Ivo Antonov - provoz VaK

odstávka vodovodu část Zborovská ul., Sadová ul., část R.A. Dvorského a Přímá ul.

Vážení odběratelé,

dne 10.6.2021 bude provedena odstávka pitné vody ve výše uvedených lokalitách. Doba odstávka vody je stanovena od 6,30 hod do 14.00 hod. Důvodem je poslední přepojení nově zbudovaného vodovodu ve Zborovské ulici a přepojení posledních vodovodních přípojek. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov - provoz VaK

odstávka vodovodu Sadová, Zborovská, Přímá, R. A. Dvorského, Nad Parkem

Vážení odběratelé,

dne 17.5.2021 od 6,30 hod do 16.00 hod bude provedena odstávka výše uvedených lokalit z důvodu přepojů manipulačních uzlů ve Zborovské ulici. Po dobu odstávky bude k dispozici náhradní zdroj pitné vody- cisterna, která bude primárně umístěna před domovem důchodců v Sadové ulici a také na sídlišti Nad Parkem. Doporučujeme odběratelům, aby si natočili dostatečné množství pitné vody v předstihu (do zásoby). Po dokončení prací bude provedeno plošné odkalování vodovodní sítě v předmětné oblasti.

děkuji za pochopení - Ivo Antonov - provoz VaK

odstávka vodovodu Zborovská ul.

Vážení odběratelé,

dne 26.4.2021 od 6.30 hod do 17.00 hod bude provedena odstávka pitné vody v ulici Zborovská ve Dvoře Králové nad Labem v úseku od křižovatky s Hradeckou ul. po odbočku v Sadová ul. Důvodem odstávky je dílčí přepojení nově zbudovaného vodovodu v rámci stavby ve Zborovské ul. Po dobu odstávky bude v lokalitě k dispozici náhradní zdroj pitné vody.

Děkuji za pochopení - Ivo Antonov - provoz VaK

 

 

odstávka vodovodu Seifertova ul.+ areál Tsm, stavebniny DAROS a Ferostav

Vážení odběratelé,

dne 12.4.2021 bude společnost STAVOKA provádět přepojení nového vodovodu v "malé průmyslové zóně", za tímto účelem bude MěVaK s.r.o. provádět odstávku vodovodu v uvedených lokalitách. Předpokládaná doba odstávky je stanovena od 8.00 hod do 11.00 hod. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

obnova vodovodu a kanalizace Zborovská ul.

Vážení odběratelé,

v současné době započaly přípravné práce, které předcházejí následné výměně vodovodu a kanalizace ve Zborovské ulici ve Dvoře Králové nad Labem. Tato stavba bude probíhat ve dvou etapách, začátek je předběžně naplánován již tento měsíc, rozsah prací bude výměna vodovodního řadu, kanalizačního sběrače a také výměna vodovodních a kanalizačních přípojek, v případě, že jejich současný technický stav již nevyhovuje ,- tzn. olověné, ocelové a měděné vodovodní přípojky a staré betonové kanalizační přípojky. V rámci stavby je kalkulováno s výměnou přípojky pod komunikací a chodníkem, kde bude přípojka napojena na původní potrubí z nemovitosti, nebo pozemkové parcely. Výměnu zbylého úseku přípojek si v případě nutnosti  zajistí majitel připojené nemovitosti svépomocí, či externí stavební firmou. Nebude v časových možnostech MěVaKu s.r.o. D.K.n/L provádět tyto přidružené práce - /bourání chodeb v domech, průrazy základy, zemní a montážní práce na pozemku odběratelů, atd./. Zároveň také platí, že jeden objekt disponuje jednou vodovodní a jednou kanalizační přípojkou, kterou dle výše uvedeného napojí MěVaK spol. s r.o. v rámci stavby. Veškeré případné další přidružené přípojky si zajistí dotčený majitel pozemku, či objektu externě.

Z hlediska dopravní infrastruktury ve Zborovské ulici bude provedena uzavírka místní komunikace ve dvou etapách, které budou upřesněny po dodání zhotovitelem PD na DIO, a také následně zveřejněny na webu MěVaK spol. s r.o. a také Města Dvůr Králové nad Labem.

Definitivní povrchy komunikace a chodníků budou upraveny pouze provizorně do výše aktuální nivelety terénu betonovou stabilizací, případně provizorní úpravou směsí ABJ pouze v rámci výkopu po vodovodu, kanalizaci a přípojkách.

za společnost : Ivo Antonov - stavbyvedoucí MěVaK spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem

Městské vodovody a kanalizace vypisují veřejnou zakázku:

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace a pokynu k zpracování nabídky na vypracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru pro projekt:
Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – 1 etapa

 

Bližší informace získáte:

Ing. Jakub Link
Vedoucí ČOV

+420 773 747 204
jakub.link@mevakdknl.cz


Termín uzávěrky 29. Ledna 2021
 

Provozní doba během Vánočních svátků a změna hodin pro veřejnost od 01.01.2021

Vážení odběratelé,

informujeme Vás o provozní době během vánočních svátků a zároveň o upravených hodinách pro veřejnost od nového roku 2021