Upravit stránku

Aktuální informace

Nový terénní pracovník - odečítač vodoměrů

Vážení odběratelé,

na začátku února byl v rámci výběrového řízení vybrán nový terénní pracovník – odečítač vodoměrů. Novým odečítačem je pan Martin Šnytr. Vzhledem k tomu, že se v minulosti vyskytovaly případy vydávání se za naše pracovníky, připomínáme odběratelům, že všichni naši pracovníci jsou vybaveni Průkazem zaměstnance s fotografií, který na vyžádání předloží.

!!! POZOR NA ZAMRZLÉ VODOMĚRY !!!

Vážení odběraatelé,

při aktuálních silných mrazech je bezpodmínečně nutné, aby odběratelé zajistili svoji vodovodní přípojku, resp. hlavní vodoměr proti zamrznutí. V případě že je tento umístěn v šachtě, nebo sklepě připojené nemovitosti, je nutné tamtéž udžovat teplotu vzduchu nad bodem mrazu, a nejlépe vodoměr zakrýt např. deskami polystyrenu, izolační vatou atd. Při zamrznutí měřidla je toto nenávratně poškozeno a k provedení jeho výměny je možné přistoupit až po vytvoření podmínek instalace a zajištění jeho další bezproblémové funkce, tyto služby jsou navíc dle zákona 274/2001 Sb. odběratelům zpoplatněny, včetně výjezdu pohotovostní služby. Děkuji za pochopení - I. Antonov- provoz VaK

Cena vodného a stočného se v roce 2017 nezmění, Královédvoráci zaplatí 79,85 Kč

Vodné a stočné v roce 2017 ve městě nepodraží. Rozhodli o tom radní města na své schůzi dne 20. prosince 2016. Odběratelé tak za 1 m3 zaplatí 79,85 Kč (69,44 Kč bez DPH), což je stejná částka jako v letošním roce. Vodné nadále zůstává 34,81 Kč (30,27 Kč bez DPH) a stočné 45,04 Kč (39,17 Kč bez DPH).

dovolená provozního oddělení

Vážení odběratelé,

Od 27.12.2016 do 30.12.2016 bude na provozním oddělení a oddělení stavební výroby dovolená. Příjem nových zakázek a provádění plánovaných prací bude pokračovat od 2.1.2017. Havarijní linka a pohotovostní služba je pro naše odběratele samozřejmě stále v provozu. Děkujeme za pochopení a přejeme mnoho zdraví a pohody v novém roce. Za provoz VaK - I. Antonov 

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: montér - instalatér

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., vyhlašují výběrové řízení na obsazení pracovního místa montér - instalatér. Bude se jednat o práci na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou s termínem nástupu od února 2017 nebo dle dohody. Přihlášky doručte na adresu sídla společnosti nejpozději do 31. ledna 2017

provedení deratizace kanalizace D.K.n/L

Vážení odběratelé,

v sobotu 17.12.2016 byla provedena deratizace kanalizace v lokalitách s největším výskytem potkanů dle hlášení odběratelů. Jedná se zejména o následující místa:

- sídliště Elišky Krásnohorské

- ulice Pod ZOO

- sídliště Macharova

- nábřeží Beneše /obecní domy/

- sídliště Karolíny Světlé

- Legionářská

- Roháčova

detarizace je kvartální, s možnou pokládkou nástrah na dalších místech, kde bude zjištěn výskyt hlodavců v kanalizaci. Za provoz VaK- Ivo Antonov

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: terénní pracovník - odečítač VDM

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., vyhlašují výběrové řízení na obsazení pracovního místa terénní pracovník – odečítač vodoměrů. Bude se jednat o práci na hlavní nebo částečný pracovní poměr na dobu neurčitou s termínem nástupu v únoru 2017 nebo podle dohody. Přihlášky doručte na adresu sídla společnosti nejpozději do 31. ledna 2017.

Ukončení stavební akce v Pařezové ulici.- návaznost na provedení povrchů vozovky

Vážení občané,

dne 2.12.2016 bude ukončena výstavba odlehčení kanalizace Pařezová ul. jak bylo avizováno v předchozí zprávě o činnosti MěVaK. Akce proběhla dle projektové dokumentace bez odchylek ve smyslu trubního vedení a polohopisu stavby, nicméně uvedená dokumentace neobsahovala vyřešení definitivního krytu povrchu místní komunikace. Vzhledem k tomu, že trasa kanalizace příčně přechází těleso vozovky, bylo po dohodě s Ing. Pokorným /odbor RISM- MěÚ D.K.n/L/ stanoveno, že MěVaK provede provizorní kryt povrchu vozovky ve formě betonové stabilizace do výše nivelety povrchu komunikace / mmj.z důvodu snažšího provádění zimní údržby vozovky/, a v jarním období r. 2017 bude zhotoven asfalto-živičný povrch vozovky v celém jejím rozsahu.

Ivo Antonov- provoz VaK

Výstavba kanalizace Pařezová ul.

Vážení odběratelé,

od pondělí, tj. 21.11.2016 bude zahájena stavba "Odlehčení kanalizace Pařezová ul.". Stavba potrvá cca 3 týdny s dopravním omezením pouze jedné propojovací komunikace Pařezová ul. Provoz stávajícího kanalizačního sběrače nebude stavbou nijak omezen, dopravní omezení komunikace bude patrno z nainstalovaného dopravního značení. Prosíme občany o zvýšenou opatrnost při průjezdu v blízkosti staveniště. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

výstavba úseku kanalizace Klicperova ul.

vážení odběratelé,

dnešním dnem zahajuje MěVaK spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem výstavbu nového úseku kanalizace v Klicperově ulici /dolní část pod prvními šestidomky/. Stavební práce budou probíhat do cca 18.11.2016 při částečné uzavírce vozovky Klicperova ul. V případě technických obtíží při křížení původního horkovodu bude nutné provést úplnou uzavírku spodního úseku Klicperovy ulice po nezbytně nutnou dobu. Stavba je označena výstražnými tabulemi a je zde rozmístěno dopravní značení s omezením rychlosti. Provoz kanalizace nebude stavbou nikterak dotčen, tzn. že odběratelé mohou vypouštět odpadní vody bez omezení. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

upozornění odběratelům - producentům odpadních vod

Vážení odběratelé,

společnost MěVaK s.r.o. Dvůr Králové nad Labem se touto cestou obrací na své zákazníky v lokalitě města Dvora Králové nad Labem a též přilehlých správních obcí ve věci vypouštění odpadních vod do kanalizace, resp. druhu odpadů, které lze kanalizací odvádět. V posledních měsících se stále častěji stává, že jsou naši pracovníci přivoláni k nefunkční kanalizační přípojce, případně k neprůchodnému hlavnímu sběrači, jehož průchodnost je třeba bezodkladně obnovit. Vzhledem k tomu, že MěVaK nedisponuje vlastní čistící technikou, tuto si v podstatě ve 100% případů najímá od smluvního dodavatele, kterým je VaK Trutnov, a.s., nebývá jednoduché provést vyčištění stoky např. do 24 hod, pominu-li poměrně vysoké finanční náklady, které jsou MěVaKu za tyto práce účtovány. Po příjezdu čistícího tlakového vozu, resp. po provedení samotného čištění se velmi často stává, že kanalizace byla neprůchodná z důvodu zanesení tzv. vlhčenými kojeneckými ubrousky, igelitovými obaly od potravin, různými druhy textilií apod. Tyto uvedené materiály se nerozpouští ve vodě, a spolehlivě zapříčiní po spláchnutí do kanalizace její následné zneprůchodnění.

Apelujeme touto cestou na naše odběratele, aby likvidaci výše uvedeného odpadu prováděli jiným způsobem, než splachováním do kanalizace /např. nádoby na tříděný odpad, směsný komunální odpad, apod./. Výrazným způsobem se tím usnadní následné čištění a údržba kanalizační sítě města Dvora Králové nad Labem. 

Děkuji za pochopení a přeji všem příjemný den,- Ivo Antonov- provoz VaK 

obnova vodovodu - ul. Leoše Janáčka

Vážení odběratelé,

Dnešním dnem byly zahájeny stavební práce na obnově vodovodního řadu v lokalitě vrchní části ulice Leoše Janáčka a přilehlé odbočné komunikaci. Vozovka je v současné době s nesourodým povrchem /štěrk, zemina, různé navážky/, po dokončení prací na vodovodu je předpokládána i rekonstrukce povrchu komunikace v rozsahu, určeném majitelem, resp. Městem Dvůr Králové nad Labem. Odstávka vodovodního řadu z důvodu jeho přepojení bude avizována vždy v předstihu informačními tabulkami, omezení dopravy po předmětné komunikaci bude pouze částečné /jeden jízdní pruh/. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

Zhotovení betonových stabilizací Puchmajerova ul.

vážení občané,

od 7.9.2016 do 9.9.2016 bude z důvodu přípravy podkladních vrstev vozovky Puchmajerova ul. omezen provoz na této uv. komunikaci. Asfaltoživičný kryt vozovky bude následně proveden subdodavatelsky /od 12.9.2016/. Ve stavbou dotčené lokalitě jsou již umístěny informační tabulky. Děkuji za pochopení - I. Antonov- provoz VaK

Kontrola z Ministerstva zemědělství

Vážení odběratelé informujeme Vás že dne 11.8.2016 proběhla ve společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. ze strany Ministerstva zemědělství, odboru dozoru a regulace vodárenství kontrola na plnění povinností vyplývajících z ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.

obnova kanalizace Dukelská - Hradecká ul.

vážení občané,

od dnešního dne bude v lokalitě Dukelská ul. od mostíku pod Žižkovem směrem k ul. Zborovská /v chodníku/ probíhat nutná obnova kanalizačního sběrače, resp. jeho přímá náhrada za nové potrubí. Důvodem je jeho havarijní stav, který má za následek zhoršené odtokové poměry odpadních vod ve Zborovského ul. a následně Dukelské ul. Mimo jiné zde dochází k propadům povrchu asfaltového chodníku a úniku části skladby podloží do poškozeného tělesa stoky. Akce bude probíhat za provozu kanalizace, omezení pro odběratele bude minimální. Bude nevyhnutelné provést částečné omezení provozu na vozovce, ve smyslu snížení rychlosti vozidel a instalace dalšího dopravního značení /zůžená vozovka, práce na silnici, apod./ Žádáme proto občany o zvýšenou opatrnost při průjezdu kolem staveniště. Akce by měla trvat cca 35 dnů, následně dojde ke zhotovení nového povrchu chodníku v celém, stavbou dotčeném úseku . Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

fotodokumentace výměny manipulačních uzlů na Benešově nábřeží

na snímku je stav armaturní komory DN400/200 před, a následně po výměnách uzavíracích armatur a montážních vložek potrubí DN400, tj.- hlavního zásobního řadu pro město Dvůr Králové nad Labem, respektive jeho pravostranné větve. Celý okruh páteřního vodovodu DN 400 čítá cca na dvě desítky rozdělovacích armaturních komor, případně manipulačních uzlů, které jsou nyní systematicky měněny, zejména v závislosti na budoucím novém povrchu komunikací, poruchách na armaturách, nebo při jejich nefunkčnosti. /snímky z archivu provozu VaK/ 

obnova vodovodního řadu Husitská ul.

Vážení odběratelé,

od dnešního dne bude probíhat obnova vodovodního řadu v ul. Husitská,- konec ulice cca 50m z důvodu enormního výskytu havárií na tomto zmiňovaném úseku v posledních třech letech. Práce budou prováděny pouze s částečnou dopravní uzavírkou /jeden jízdní pruh komunikace/, definitivní krytina asfalto-živičnou směsí bude provedena v návaznosti na ukončené práce na vodovodu. O operativní odstávce pitné vody budou dotčení odběratelé v předstihu informováni, prosíme občany o zvýšenou opatrnost při průjezdu staveništěm. Děkuji - Ivo Antonov- provoz VaK

výměna manipulačního uzlu vodovodního přívaděče DN 400- Štefánikova ul.

vážení odběratelé,

dnes probíhají stavební a přípravné práce na nábřeží Beneše- Štefánikova ul. /v zatáčce u tenisového kurtu/ z důvodu přípravy výměny manipulačního uzle DN400 /odstranění poruchy na uzávěru/ a DN200 a následného zrušení armaturní komory. Vodoinstalační práce a odstávka přivaděče bude provedena v pondělí, tj.: 4.7.2016 od cca 7.00 hod do 14.00 hod. Odběratelé nebudou touto odstávkou přímo dotčeni, při provádění uzavírky a po uvedení vodovodu do opětovného provozu se může vyskytovat mírný zákal ve vodovodní síti v pásmu nových vodojemů, který bude postupně odkalováním odstraňován. Z tohoto důvodu bude k dispozici mobilní zdroj pitné vody, který na telefonické požádání přijede na avizované místo. Přednostně bude vyhověno školkám, zdravotnickým zařízením, domovům pro seniory atd. Situace se vrátí zcela do normálu v pozdnějších odpoledních hodinách. Děkuji za pochopení - I. Antonov- provoz VaK

přepojení nového vodovodního řadu + vodovodních přípojek Puchmajerova ul.

Vážení odběratelé, zítra, tj.: 10.6.2016 od 7.00 hod do 14.00 hod bude provedena odstávka vodovodu Puchmajerova a Fibichova ul. z důvodu přepojení nově zbudovaného vodovodního řadu v první polovině Puchmajerovy ul. V případě potřeby bude k dispozici náhradní zdroj pitné vody po dobu odstávky. Děkuji za pochopení I. Antonov- provoz VaK

obnova vodovodu Puchmajerova ul.- návaznost na povrchy komunikace

Vážení občané,

dnes, tj: 30.5.2016 započne rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Puchmajerova ve Dvoře Králové nad Labem, vč. vodovodních přípojek, resp. navrtávacích pasů a uzavíracích ventilů. Odběratelé, kteří jsou doposud připojeni k vodovodnímu řadu olověnými, pozinkovými, nebo měděnými přípojkami budou v průběhu provádění prací osloveni zástupci MěVaK spol. s r.o. a bude s nimi dojednána jejich výměna. Dle platné legislativy náklady, spojené s výměnou přípojky hradí vlastník připojené nemovitosti, vyjima uzavírací armatury, umístěné ve vozovce. Odběratelé mají možnost provést zemní práce, spojené s výměnou přípojek svépomocí, případně je objednat u jimi zvolených dodavatelů, nebo tyto práce může provést na objednávku MěVaK spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem tzv. "na klíč" vč. zajištění veškerých legislativních a technických úkonů, s nimi spojených. Termín provádění prací je stanoven od 30.5.2016 do 1.7.2016. Dílčí odstávky pitné vody budou odběratelům vždy oznámeny vývěsními tabulkami a na webu MěVaK spol. s r.o. Za provoz VaK - I. Antonov