Upravit stránku

Aktuální informace

Kontrola z Ministerstva zemědělství

Vážení odběratelé informujeme Vás že dne 11.8.2016 proběhla ve společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. ze strany Ministerstva zemědělství, odboru dozoru a regulace vodárenství kontrola na plnění povinností vyplývajících z ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.

obnova kanalizace Dukelská - Hradecká ul.

vážení občané,

od dnešního dne bude v lokalitě Dukelská ul. od mostíku pod Žižkovem směrem k ul. Zborovská /v chodníku/ probíhat nutná obnova kanalizačního sběrače, resp. jeho přímá náhrada za nové potrubí. Důvodem je jeho havarijní stav, který má za následek zhoršené odtokové poměry odpadních vod ve Zborovského ul. a následně Dukelské ul. Mimo jiné zde dochází k propadům povrchu asfaltového chodníku a úniku části skladby podloží do poškozeného tělesa stoky. Akce bude probíhat za provozu kanalizace, omezení pro odběratele bude minimální. Bude nevyhnutelné provést částečné omezení provozu na vozovce, ve smyslu snížení rychlosti vozidel a instalace dalšího dopravního značení /zůžená vozovka, práce na silnici, apod./ Žádáme proto občany o zvýšenou opatrnost při průjezdu kolem staveniště. Akce by měla trvat cca 35 dnů, následně dojde ke zhotovení nového povrchu chodníku v celém, stavbou dotčeném úseku . Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

fotodokumentace výměny manipulačních uzlů na Benešově nábřeží

na snímku je stav armaturní komory DN400/200 před, a následně po výměnách uzavíracích armatur a montážních vložek potrubí DN400, tj.- hlavního zásobního řadu pro město Dvůr Králové nad Labem, respektive jeho pravostranné větve. Celý okruh páteřního vodovodu DN 400 čítá cca na dvě desítky rozdělovacích armaturních komor, případně manipulačních uzlů, které jsou nyní systematicky měněny, zejména v závislosti na budoucím novém povrchu komunikací, poruchách na armaturách, nebo při jejich nefunkčnosti. /snímky z archivu provozu VaK/ 

obnova vodovodního řadu Husitská ul.

Vážení odběratelé,

od dnešního dne bude probíhat obnova vodovodního řadu v ul. Husitská,- konec ulice cca 50m z důvodu enormního výskytu havárií na tomto zmiňovaném úseku v posledních třech letech. Práce budou prováděny pouze s částečnou dopravní uzavírkou /jeden jízdní pruh komunikace/, definitivní krytina asfalto-živičnou směsí bude provedena v návaznosti na ukončené práce na vodovodu. O operativní odstávce pitné vody budou dotčení odběratelé v předstihu informováni, prosíme občany o zvýšenou opatrnost při průjezdu staveništěm. Děkuji - Ivo Antonov- provoz VaK

výměna manipulačního uzlu vodovodního přívaděče DN 400- Štefánikova ul.

vážení odběratelé,

dnes probíhají stavební a přípravné práce na nábřeží Beneše- Štefánikova ul. /v zatáčce u tenisového kurtu/ z důvodu přípravy výměny manipulačního uzle DN400 /odstranění poruchy na uzávěru/ a DN200 a následného zrušení armaturní komory. Vodoinstalační práce a odstávka přivaděče bude provedena v pondělí, tj.: 4.7.2016 od cca 7.00 hod do 14.00 hod. Odběratelé nebudou touto odstávkou přímo dotčeni, při provádění uzavírky a po uvedení vodovodu do opětovného provozu se může vyskytovat mírný zákal ve vodovodní síti v pásmu nových vodojemů, který bude postupně odkalováním odstraňován. Z tohoto důvodu bude k dispozici mobilní zdroj pitné vody, který na telefonické požádání přijede na avizované místo. Přednostně bude vyhověno školkám, zdravotnickým zařízením, domovům pro seniory atd. Situace se vrátí zcela do normálu v pozdnějších odpoledních hodinách. Děkuji za pochopení - I. Antonov- provoz VaK

přepojení nového vodovodního řadu + vodovodních přípojek Puchmajerova ul.

Vážení odběratelé, zítra, tj.: 10.6.2016 od 7.00 hod do 14.00 hod bude provedena odstávka vodovodu Puchmajerova a Fibichova ul. z důvodu přepojení nově zbudovaného vodovodního řadu v první polovině Puchmajerovy ul. V případě potřeby bude k dispozici náhradní zdroj pitné vody po dobu odstávky. Děkuji za pochopení I. Antonov- provoz VaK

obnova vodovodu Puchmajerova ul.- návaznost na povrchy komunikace

Vážení občané,

dnes, tj: 30.5.2016 započne rekonstrukce vodovodního řadu v ul. Puchmajerova ve Dvoře Králové nad Labem, vč. vodovodních přípojek, resp. navrtávacích pasů a uzavíracích ventilů. Odběratelé, kteří jsou doposud připojeni k vodovodnímu řadu olověnými, pozinkovými, nebo měděnými přípojkami budou v průběhu provádění prací osloveni zástupci MěVaK spol. s r.o. a bude s nimi dojednána jejich výměna. Dle platné legislativy náklady, spojené s výměnou přípojky hradí vlastník připojené nemovitosti, vyjima uzavírací armatury, umístěné ve vozovce. Odběratelé mají možnost provést zemní práce, spojené s výměnou přípojek svépomocí, případně je objednat u jimi zvolených dodavatelů, nebo tyto práce může provést na objednávku MěVaK spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem tzv. "na klíč" vč. zajištění veškerých legislativních a technických úkonů, s nimi spojených. Termín provádění prací je stanoven od 30.5.2016 do 1.7.2016. Dílčí odstávky pitné vody budou odběratelům vždy oznámeny vývěsními tabulkami a na webu MěVaK spol. s r.o. Za provoz VaK - I. Antonov

 

 

 

obnovení provozu Štefánikova ul. / po výměně vodovodního řadu/

Vážení občané,

zítra, tj. 20.5.2016 v cca 13.00 hod dojde v ulici Štefánikova k obnovení průjezdnosti státní komunikace na oba jízdní pruhy a likvidaci stávajících semaforů. Provoz na komunikaci bude nadále omezen pouze sníženou rychlostí na 30km/h v místě prováděné obnovy vodovodního řadu T-LIT DN80. Děkuji za pochopení - I. Antonov- provoz VaK

nové dopravní omezení Benešovo nábřeží - most Palacha

Vážení občané,

od dnešního dne bude probíhat rekonstrukce armaturní komory Benešovo nábřeží - most Palacha, práce budou spojeny s nutnou částečnou uzavírkou jednoho jízdního pruhu v délce cca 10m. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při průjezdu stavbou. Děkuji za pochopení I. Antonov- provoz VaK

Zavádění měsíčních záloh od ledna 2016 - aktualizováno

Vážení odběratelé,

z důvodu rovnoměrného rozložení plateb za vodné a stočné na pravidelné měsíční částky, zavádíme od ledna 2016 placení záloh na vodné a stočné. 

dopravní omezení nábřeží Beneše - instalace semaforů

Vážení občané,

od 25.4.2016 do 6.5.2016 bude na Benešově nábřeží probíhat sanace kanalizačního sběrače DN1600. Vlivem umístění těžké stavební techniky a čistící mechanizace dojde k omezení provozu na 1. jízdní pruh v délce cca 50m. Z důvodu frekvence dopravy v uvedené lokalitě si tato situace žádá instalaci semaforů. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při průjezdu stavbou a respektujte instalované dopravní značení. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

uzavírka komunikace Dr. Kramáře

Vážení občané,

v souladu s vydaným Rozhodnutím o provedení dopravní uzavírky bude provedena dopravní uzávěra ve směru od nábřeží Beneše do ul. Dr. Kramáře. Doba uzavírky od 7.4.2016 do 8.4.2016. Částečná pak v pondělí 11.4.2016.

děkuji za pochopení Ivo Antonov- provoz VaK

Aktualizace smluvních vztahů

V minulé aktualitě jsme Vás již informovali o skutečnosti, že v rámci aktualizace smluvního vztahu v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích máme pro všechny odběratele připraveny nové smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, respektive jejich dodatky, s možností sjednání pravidelných zálohových plateb.

havárie vodovodu DN200- Benešovo nábřeží

Vážení odběratelé,

dnes došlo k havárii páteřního vodovodu DN200 na nábřeží Beneše, vlivem úniku vody do poruchy došlo k zákalu vody na pásmu "nových vodojemů". Situace stran úniku vody je již pod kontrolou, práce na odstranění poruchy probíhají, současně s nimi bude probíhat odkalování vodovodní sítě hlavními výpustěmi za účelem postupného odstranění uvedeného zákalu. Jedná se pouze o zákal uvnitř potrubí, který se uvolnil vlivem extrémního okanžitého průtoku vody do poruchy. Situace by měla být v normálu kolem 12 hod. Děkuji za pochopení I. Antonov- provoz VaK

plánovaná dopravní omezení ve Dvoře Králové nad Labem

Vážení občané,

z důvodu provádění rekonstrukcí povrchů státních a místních komunikací ulic Benešovo nábřeží, Štefánikova a Zboží budou v předstihu provedeny též výměny nutných úseků vodovodních řadů, úpravy povrchových znaků vodovodu a kanalizace a také výměny manipulačních uzlů na vodovodních řadech v zájmovém prostoru zhotovitele povrchu komunikace. Uvedené práce budou provázet  nutná opatření, ve smyslu částečných dopravních uzavírek komunikací /omezení provozu do jednoho jízdního pruhu+ snížení rychlosti vozidel/. V ulici Štefánikova bude provoz řízen semafory v intervalech dle DI Trutnov s ohledem na provoz do ZOO D.K.n/L. Termíny prací MěVaK spol. s r.o. Dvůr Králové jsou:

- částečná uzavírka komunikace Zboží: 7.3.2016 - 25.3.2016

- částečná uzavírka komunikace Benešovo nábřeží od kruhového objezdu po odbočku Poděbradova ul.: 7.3.2016 - 25.3.2016

- částečná uzavírka komunikace Benešovo nábřeží - Štefánikova ul. : 4.4.2016 - 30.5.2016

Z důvodu zachování bezpečnosti silničního provozu prosíme o respektování instalovaného dopravního značení

 

Ivo Antonov- provoz VaK

Spuštění virtuální kanceláře - zákaznický účet

Vážení odběratelé, dnešním dnem pro Vás spouštíme novou virtuální kancelář - zákaznický účet.

DOVOLENÁ

Vážení odběratelé,

od 28.12.2015 do 31.12.2015 bude celoprovozní dovolená MěVaK+ dovolená oddělení stavební výroby. Aktivní bude v případě nutnosti pouze havarijní linka na úpravnu vody+ mobilní telefonní číslo. Děkuji za pochopení I. Antonov- provoz VaK

Cena vodného a stočného od ledna vzroste na 79,85 Kč

Vodné a stočné ve Dvoře Králové nad Labem od ledna 2016 podraží. Občané za kubík vody nově zaplatí 79,85 Kč. Na své schůzi, která se konala v úterý 15. prosince, o tom rozhodla rada města. Zatímco za vodné odběratelé uhradí 34,81 Kč, stočné bude činit 45,04 Kč.

Vytvořili jsme pro Vás nové www stránky

Vážení odběratelé,

Připravili jsme pro Vás nové webové stránky se spoustou zajímavého obsahu

Nový platební terminál

Vážení odběratelé,
od 09.09.2015 máte možnost hradit své faktury prostřednictvím platební karty. Platební terminál je umístěn v pokladně sídla společnosti. Doufáme, že naší nabídky využijete a přispěje to k Vaší spokojenosti.