Upravit stránku

Aktuální informace

napouštění bazénů z vodovodního řadu

Vážení odběratelé,

v posledních dnech přibývá oznámení na havarijní službu MěVaK, že při napouštění bazénů dochází k nátoku zakalené vody. Toto je způsobeno náhlým a příliš prudkým pohybem sloupce pitné vody ve vodovodní přípojce. Voda v takovém případě vlivem větší průtočné rychlosti v přípojce a vodovodním řadu "strhne" vápencové a feritové inkrusty z vnitřních stěn potrubí a tím dochází ke zmíněnému zákalu. Proto doporučuji napouštět vodu do bazénu pomaleji a delší dobu. Není také dobré při plnění bazénů pouzívat již ohřátou vodu např. z karmy, bojlerů, apod. Takto tepelně upravená voda podléhá podstatně rychleji zkáze, zejména na přímém slunečním svitu /rychlejší tvorba bakterií, zákal, atd./ Za provoz VaK - I. Antonov

obnova vodovodu a kanalizace Pod Lesem - Dvůr Králové nad Labem

Vážení odběratelé,

od dnešního dne bude v lokalitě ulice Pod Lesem probíhat obnova vodovodu a kanalizace. Akce potrvá do cca 13.7.2017, dojde k výměně celého úseku kanalizace a vodovodu v chodníku, částečně ve vozovce a v zeleném pásu vedle chodníku. Práce budou prováděny za provozu vodovodu a kanalizace, o případných odstávkách z důvodu přepojení nových úseku budeme odběratele v předstihu informovat. Za provoz VaK - Ivo Antonov

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: recepční - UKONČENO

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., vyhlašují výběrové řízení na obsazení pracovního místa recepční. Bude se jednat o práci na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou s termínem nástupu od 01.06. 2017 nebo dle dohody. Přihlášky doručte na adresu sídla společnosti.

Obnova kanalizace Karolíny Světlé

Vážení odběratelé,

Od 21.3.2017 probíhá v ul. Karolíny Světlé rekonstrukce kanalizace, jedná se o výměnu cca 55m dlouhého úseku potrubí a osazení několika revizních šachet. Prosíme o zvýšenou opatrnost při průchodu kolem prostor staveniště. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

rekonstrukce nátoku do hlavní a zásobní komory starého vodojemu u nemocnice

Vážení odběratelé,

jak již bylo avizováno, proběhla ve starém vodojemu u nemocnice výměna nátokových armatur. Montážní práce provedla společnost MěVaK spol. s r.o. D.K.n/L, byla zde použita nová technologie tzv. elektrotvarovek. Takto vytvořená sestava armatur je nepoměrně snažší na manipulaci ve stísněném prostoru, přičemž je zachována dimenze potrubí a armatur DN150. V budoucnu bude provedena též rekonstrukce odtokové a odpadní části, kterou z důvodu nutnosti zachování funkce nátoku pitné vody do nemocnice nebylo možné operativně provést nyní. Za provoz VaK: Ivo Antonov

Dočasná změna tlakových poměrů vodovodu horního tlakového pásma

Vážení odběratelé,

dne 2.3.2017 od cca 8.00 hod budou probíhat práce v ovládací a armaturní komoře starého vodojemu, který slouží jako akumulace pro nemocnici a horní tlakové pásmo. Jedná se zejména o ulice: Klicperova, Purkyňova, Puchmajerova, Wágnera, Pod hřištěm, Thámova a přilehlé bezejmenné uličky. V uvedených lokalitách bude mírně omezen tlak ve vodovodní síti, vlivem nutné provozní manipulace za účelem rekonstrukce a výměny nátokových ovládacích armatur. Situace se vrátí do normálu v nočních hodinách ze čtvrtka 2.3.2017 na pátek 3.3.2017. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

Nový terénní pracovník - odečítač vodoměrů

Vážení odběratelé,

na začátku února byl v rámci výběrového řízení vybrán nový terénní pracovník – odečítač vodoměrů. Novým odečítačem je pan Martin Šnytr. Vzhledem k tomu, že se v minulosti vyskytovaly případy vydávání se za naše pracovníky, připomínáme odběratelům, že všichni naši pracovníci jsou vybaveni Průkazem zaměstnance s fotografií, který na vyžádání předloží.

!!! POZOR NA ZAMRZLÉ VODOMĚRY !!!

Vážení odběraatelé,

při aktuálních silných mrazech je bezpodmínečně nutné, aby odběratelé zajistili svoji vodovodní přípojku, resp. hlavní vodoměr proti zamrznutí. V případě že je tento umístěn v šachtě, nebo sklepě připojené nemovitosti, je nutné tamtéž udžovat teplotu vzduchu nad bodem mrazu, a nejlépe vodoměr zakrýt např. deskami polystyrenu, izolační vatou atd. Při zamrznutí měřidla je toto nenávratně poškozeno a k provedení jeho výměny je možné přistoupit až po vytvoření podmínek instalace a zajištění jeho další bezproblémové funkce, tyto služby jsou navíc dle zákona 274/2001 Sb. odběratelům zpoplatněny, včetně výjezdu pohotovostní služby. Děkuji za pochopení - I. Antonov- provoz VaK

Cena vodného a stočného se v roce 2017 nezmění, Královédvoráci zaplatí 79,85 Kč

Vodné a stočné v roce 2017 ve městě nepodraží. Rozhodli o tom radní města na své schůzi dne 20. prosince 2016. Odběratelé tak za 1 m3 zaplatí 79,85 Kč (69,44 Kč bez DPH), což je stejná částka jako v letošním roce. Vodné nadále zůstává 34,81 Kč (30,27 Kč bez DPH) a stočné 45,04 Kč (39,17 Kč bez DPH).

dovolená provozního oddělení

Vážení odběratelé,

Od 27.12.2016 do 30.12.2016 bude na provozním oddělení a oddělení stavební výroby dovolená. Příjem nových zakázek a provádění plánovaných prací bude pokračovat od 2.1.2017. Havarijní linka a pohotovostní služba je pro naše odběratele samozřejmě stále v provozu. Děkujeme za pochopení a přejeme mnoho zdraví a pohody v novém roce. Za provoz VaK - I. Antonov 

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: montér - instalatér

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., vyhlašují výběrové řízení na obsazení pracovního místa montér - instalatér. Bude se jednat o práci na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou s termínem nástupu od února 2017 nebo dle dohody. Přihlášky doručte na adresu sídla společnosti nejpozději do 31. ledna 2017

provedení deratizace kanalizace D.K.n/L

Vážení odběratelé,

v sobotu 17.12.2016 byla provedena deratizace kanalizace v lokalitách s největším výskytem potkanů dle hlášení odběratelů. Jedná se zejména o následující místa:

- sídliště Elišky Krásnohorské

- ulice Pod ZOO

- sídliště Macharova

- nábřeží Beneše /obecní domy/

- sídliště Karolíny Světlé

- Legionářská

- Roháčova

detarizace je kvartální, s možnou pokládkou nástrah na dalších místech, kde bude zjištěn výskyt hlodavců v kanalizaci. Za provoz VaK- Ivo Antonov

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: terénní pracovník - odečítač VDM

Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., vyhlašují výběrové řízení na obsazení pracovního místa terénní pracovník – odečítač vodoměrů. Bude se jednat o práci na hlavní nebo částečný pracovní poměr na dobu neurčitou s termínem nástupu v únoru 2017 nebo podle dohody. Přihlášky doručte na adresu sídla společnosti nejpozději do 31. ledna 2017.

Ukončení stavební akce v Pařezové ulici.- návaznost na provedení povrchů vozovky

Vážení občané,

dne 2.12.2016 bude ukončena výstavba odlehčení kanalizace Pařezová ul. jak bylo avizováno v předchozí zprávě o činnosti MěVaK. Akce proběhla dle projektové dokumentace bez odchylek ve smyslu trubního vedení a polohopisu stavby, nicméně uvedená dokumentace neobsahovala vyřešení definitivního krytu povrchu místní komunikace. Vzhledem k tomu, že trasa kanalizace příčně přechází těleso vozovky, bylo po dohodě s Ing. Pokorným /odbor RISM- MěÚ D.K.n/L/ stanoveno, že MěVaK provede provizorní kryt povrchu vozovky ve formě betonové stabilizace do výše nivelety povrchu komunikace / mmj.z důvodu snažšího provádění zimní údržby vozovky/, a v jarním období r. 2017 bude zhotoven asfalto-živičný povrch vozovky v celém jejím rozsahu.

Ivo Antonov- provoz VaK

Výstavba kanalizace Pařezová ul.

Vážení odběratelé,

od pondělí, tj. 21.11.2016 bude zahájena stavba "Odlehčení kanalizace Pařezová ul.". Stavba potrvá cca 3 týdny s dopravním omezením pouze jedné propojovací komunikace Pařezová ul. Provoz stávajícího kanalizačního sběrače nebude stavbou nijak omezen, dopravní omezení komunikace bude patrno z nainstalovaného dopravního značení. Prosíme občany o zvýšenou opatrnost při průjezdu v blízkosti staveniště. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

výstavba úseku kanalizace Klicperova ul.

vážení odběratelé,

dnešním dnem zahajuje MěVaK spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem výstavbu nového úseku kanalizace v Klicperově ulici /dolní část pod prvními šestidomky/. Stavební práce budou probíhat do cca 18.11.2016 při částečné uzavírce vozovky Klicperova ul. V případě technických obtíží při křížení původního horkovodu bude nutné provést úplnou uzavírku spodního úseku Klicperovy ulice po nezbytně nutnou dobu. Stavba je označena výstražnými tabulemi a je zde rozmístěno dopravní značení s omezením rychlosti. Provoz kanalizace nebude stavbou nikterak dotčen, tzn. že odběratelé mohou vypouštět odpadní vody bez omezení. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

upozornění odběratelům - producentům odpadních vod

Vážení odběratelé,

společnost MěVaK s.r.o. Dvůr Králové nad Labem se touto cestou obrací na své zákazníky v lokalitě města Dvora Králové nad Labem a též přilehlých správních obcí ve věci vypouštění odpadních vod do kanalizace, resp. druhu odpadů, které lze kanalizací odvádět. V posledních měsících se stále častěji stává, že jsou naši pracovníci přivoláni k nefunkční kanalizační přípojce, případně k neprůchodnému hlavnímu sběrači, jehož průchodnost je třeba bezodkladně obnovit. Vzhledem k tomu, že MěVaK nedisponuje vlastní čistící technikou, tuto si v podstatě ve 100% případů najímá od smluvního dodavatele, kterým je VaK Trutnov, a.s., nebývá jednoduché provést vyčištění stoky např. do 24 hod, pominu-li poměrně vysoké finanční náklady, které jsou MěVaKu za tyto práce účtovány. Po příjezdu čistícího tlakového vozu, resp. po provedení samotného čištění se velmi často stává, že kanalizace byla neprůchodná z důvodu zanesení tzv. vlhčenými kojeneckými ubrousky, igelitovými obaly od potravin, různými druhy textilií apod. Tyto uvedené materiály se nerozpouští ve vodě, a spolehlivě zapříčiní po spláchnutí do kanalizace její následné zneprůchodnění.

Apelujeme touto cestou na naše odběratele, aby likvidaci výše uvedeného odpadu prováděli jiným způsobem, než splachováním do kanalizace /např. nádoby na tříděný odpad, směsný komunální odpad, apod./. Výrazným způsobem se tím usnadní následné čištění a údržba kanalizační sítě města Dvora Králové nad Labem. 

Děkuji za pochopení a přeji všem příjemný den,- Ivo Antonov- provoz VaK 

obnova vodovodu - ul. Leoše Janáčka

Vážení odběratelé,

Dnešním dnem byly zahájeny stavební práce na obnově vodovodního řadu v lokalitě vrchní části ulice Leoše Janáčka a přilehlé odbočné komunikaci. Vozovka je v současné době s nesourodým povrchem /štěrk, zemina, různé navážky/, po dokončení prací na vodovodu je předpokládána i rekonstrukce povrchu komunikace v rozsahu, určeném majitelem, resp. Městem Dvůr Králové nad Labem. Odstávka vodovodního řadu z důvodu jeho přepojení bude avizována vždy v předstihu informačními tabulkami, omezení dopravy po předmětné komunikaci bude pouze částečné /jeden jízdní pruh/. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

Zhotovení betonových stabilizací Puchmajerova ul.

vážení občané,

od 7.9.2016 do 9.9.2016 bude z důvodu přípravy podkladních vrstev vozovky Puchmajerova ul. omezen provoz na této uv. komunikaci. Asfaltoživičný kryt vozovky bude následně proveden subdodavatelsky /od 12.9.2016/. Ve stavbou dotčené lokalitě jsou již umístěny informační tabulky. Děkuji za pochopení - I. Antonov- provoz VaK

Kontrola z Ministerstva zemědělství

Vážení odběratelé informujeme Vás že dne 11.8.2016 proběhla ve společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. ze strany Ministerstva zemědělství, odboru dozoru a regulace vodárenství kontrola na plnění povinností vyplývajících z ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.