Upravit stránku

Aktuální informace

Provozní doba během Vánočních svátků

Vážení odběratelé, dovolujeme si Vás informovat o otevírací době během vánočních svátků

Čistírna odpadních vod má nového majitele

Společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s.r.o. odkoupila za částku Kč 120 000 000,- od společnosti Evorado Import a.s. čistírnu odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem. Současně město Dvůr Králové nad Labem uzavřelo dohodou s finančním narovnáním všechny sporné záležitosti a vzájemné nároky s bývalým majitelem čistírny a minulými a současnými provozovateli této čistírny. Tímto krokem jsou definitivně uzavřeny a vypořádány veškeré spory týkající se ČOV a čištění odpadních vod.

odstávka vodovodu El. Krásnohorské

Vážení odběratelé,

zítra, tj.: 30.10.2019 od 8 do 11 hod bude provedena odstávka vodovodu El. Krásnohorské - sídliště Strž. Dotčení odběratelé byli informováni též výlepem informačních letáků na vchodové dveře. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

Oznámení zákazníkům

Vážení zákazníci,

tímto oznamujeme, že od 14.10.2019 MěVaK spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem ruší maloobchodní prodej vodoinstalačního a montážního materiálu. Zakázkové a stavebně-montážní činnosti zákazníkům zůstávají nadále beze změn.

Děkujeme za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

čištění kanalizace Slunečná - Okružní ul.

Vážení odběratelé,

z důvodu upozornění odběratelů v uvedených lokalitách o výskytu zvýšeného zápachu z kanalizace bylo dnes zahájeno liniové čištění kanalizačního sběrače tlakovým vozem, který provede čištění hlavní stoky v okružní ul.

Ivo Antonov - provoz VaK

obnova kanalizace Zborovská ul.

Vážení občané,

v těchto dnech probíhá obnova části kanalizace ve Zborovské ul. ve Dvoře Králové nad Labem. Jedná se o úsek od čp. 2242 až čp. 2659. Důvodem je zjištěné statické poškození potrubí s následným propadem povrchu vozovky. MěVaK tedy vymění nutný úsek zdeformovaného potrubí jednotné kanalizace a následně provede i opravu povrchu komunikace. Stavební práce probíhají za provozu kanalizace i komunikace, pouze s omezením .- odklonu dopravy do jednoho jízdního pruhu. Práce potrvají do cca 30.9.2019. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

informace k provádění stavební zakázky "Obnova vodovodu a kanalizace Nedbalova - Vrchlického- Dvůr Králové nad Labem"

Vážení občané,

vzhledem k tomu, že se objevují dotazy občanů na některé městské zastupitele stran způsobu provádění prací na uvedené stavbě, pokusím se je několika větami zodpovědět, či alespoň nastínit skutečnosti, provázející tuto uvedenou stavbu.:

Proč se postupuje "pomalu" a pouze s omezeným počtem pracovníků?

Postup prací je stanoven v návaznosti na technologii pokládky nových vodovodních potrubí ve vztahu k souběžně vedoucím, již existujícím vodovodním řadům tak, aby se zamezilo jejich poškození vlivem odhalení delšího úseku hrdlových trubek a jejich samovolnému "rozpojení" vlivem hydrodynamického přetlaku ve vodovodní síti, resp. spotřebišti. Navýšení počtu pracovníků by tedy ve výsledku nemělo nikterak výrazný efekt.- výkop musí být prováděn postupně se současným zásypem a hutněním.

Proč se výkop po pokládce vodovodů zasypal a nyní se dělá souběžně nový?

protože současný výkop je hlouben pro kanalizační sběrač DN400, který vede souběžně s několika vodovodními řady z hlavních akumulačních nádrží ve vzdálenosti cca 1m od vodovodního přivaděče, a hrozí tedy nebezpečí jeho poškození z důvodů výše uvedených. Opět je nutné potrubí odhalovat pouze na délku cca 4m.- /tento postup je mimo jiné schválen též stavebním dozorem/.

Budou zde probíhat nějaké další přeložky sítí mimo vodovodu a kanalizace?

 Ano, již probíhá výstavba plynovodu a bude následovat vyvolaná nutná přeložka plynového potrubí OC DN100 z důvodu nedodržení odstupové vzdálenosti od kanalizačního sběrače DN400. Na provedení této přeložky v současné době spolupracujeme se zhotovitelem a investorem plynárenského zařízení.

Závěrem zbývá jen poděkovat občanům za trpělivost stran dopravních komplikací, spojených s uzavírkou ulice Vrchlického a Nedbalova, je též na místě ujištění, že po technické a bezpečnostní stránce probíhají práce pod soustavným dozorem kontrolních orgánů dle platné legislativy.

za společnost: Ivo Antonov- stavbyvedoucí MěVaK spol. s r.o.

dovolená - vedoucí provozu

Vážení odběratelé,

v termínu od 15.7. do 20.7.2019 nebude možné na MěVaKu sjednávat zakázky, provádět technické konzultace, tvořit cenové nabídky, návrhy a veškeré složky projekční činnosti z důvodu dovolené. Stavební zakázky budou probíhat nadále dle harmonogramu, havarijní linka k hlášení poruch bude též v provozu. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov - provoz VaK

odstávka vodovodu Klicperova, Purkyňova, Pod lesem, Ant. Wágnera, Thámova, Pod hřištěm, Štítného, Vrchlického ul

Vážení odběratelé, tímto Vám oznamujeme, že v úterý 9.7.2019 od 7,30 do 8.30 hod a zejména pak ve středu 10.7.2019 od 7.30 hod do 11 hod. bude provedena odstávka vodovodního řadu horního tlakového pásma, resp. ulic výše uvedených. Důvodem je provizorní odpojení hlavního přívodu pitné vody pro HTP v rámci stavby křižovatky Nedbalova- Vrchlického. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

odstávka vodovodu Na příčce a část Zborovské ul.

Vážení odběratelé,

dne 1.7.2019 od 7.30 hod do 10.00 hod bude provedena odstávka vodovodu Na příčce a v horní části ulice Zborovská. Důvodem je přepojení nového vodovodu, resp. odbočných větví do výše uvedených lokalit. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

info o průběhu stavebních zakázek MěVaK

Vážení občané,

MěVaK spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem v současné době dokončuje napojení nově zbudovaného vodovodu a kanalizace v Čelakovského ulici na odbočné větve Na příčce a Zborovská, kde proběhlo na základě nedávného vodoprávního řízení rebilancování odtokových poměrů uvedených lokalit a v návaznosti na to též úprava přelivné hrany odbočné revizní šachty v ulici Zborovská. K původnímu rozsahu prací tedy jsou tedy přidruženy práce na zhotovení odboček do jednotlivých ulic, resp. odbočných komunikací z Čelakovského ul. a to v obou směrech. Práce probíhají v souladu s harmonogramem zhotovitele povrchu vozovky a chodníků.

Stran obnovy vodovodů a kanalizace na křižovatce Nedbalova a Vrchlického ul. byly zahájeny zemní práce ve smyslu sondáže všech zjištěných vodovodních řadů, jejich polohy a počty nesouhlasí s technickými podklady, které ma MěVaK k dispozici, bude tedy nutné provést též laboratorní vzorkování vody v několika vodovodních řadech, z důvodu zjištění napojených tlakových pásem. Následně bude stanoven postup prací při jejich výměnách a případných propojení. Kanalizace bude zrekonstruována kompletně, vč. nutných výměn přípojek. Situaci výrazně komplikuje uložení ostatních sítí ve vozovce a také velice silná vrstva asfalto-živičné směsi, která místy dosahuje mocnosti 0,45m. Navzdory těmto okolnostem je reálný předpoklad, že  bude stavba dokončena v termínu.

Dnešním dnem byly také zahájeny práce na prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě Vorlech, kde MěVaK provádí pouze montážní práce a dodávku vodoinstalačního materiálu.

Děkujeme občanům za trpělivost stran všech dopravních omezení, způsobených stavebně- inženýrskou činností MěVaKu a jejich subdodavatelů a za způsobené komplikace se omlouváme.

za společnost: Ivo Antonov- stavbyvedoucí MěVaK

 

Postup při napouštění rekreačních bazénů

Vážení odběratelé,

V začínajících horkých dnech budou na spoustě míst napouštěny bazény, vířivky a další velkoobjemová zařízení, sloužící k rekreaci. Aby bylo dosaženo napuštění vody bez jakéhokoliv zákalu, či nepříjemného zabarvení vody, je bezpodmínečně nutné provádět samotné napouštění pomalu, resp. výtokový ventil u bazénu pouštět pouze na 1/2 jeho kapacity. Je také vhodné při napouštění vizuálně kontrolovat kvalitu napouštěné vody v bazénu a případně ještě upravit průtokové množství dle potřeby.

V případě, že napouštění probíhá "prudce" a především nekontrolovaně, může v konečném důsledku dojít k zakalení vody vlivem uvolnění zejména feritových inkrustů ze stěn vodovodního potrubí, které způsobí zmiňovaný zákal vody. Vzhledem ke stáří  litinové vodovodní sítě ve městě/není vyjímkou i 80 let/ se tomuto jevu nedá jiným způsobem účinně zabránit. Vodovodní síť je systematicky odkalována a také nahrazována novými materiály, ovšem proces komplexní obnovy bude trvat vzhledem k jeho objemu několik desetiletí.

Děkuji za pochopení - Ivo Antonov -provoz VaK

Zahájení stavební akce "Obnova vodovodu a kanalizace křižovatka Nedbalova - Vrchlického ulice - Dvůr Králové nad Labem"

Vážení občané,

od 3.6.2019 budou probíhat stavební práce ve výše uvedené lokalitě za účelem obnovy infrastrukturního vodohospodářského majetku města Dvora Králové nad Labem, ve smyslu úsekových výměn vodovodních řadů /souběžně 3 trasy vodovodů obou tlakových pásem spotřebiště/ a též kanalizace, procházející celou křižovatkou Nedbalova- Vrchlického. Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky křižovatky dle zpracovaného DIO. Jednotlivé odstávky vodovodů budou v předstihu hlášeny dotčeným odběratelům formou info bannerů a též na našich webových stránkách. Stavební práce, včetně financování zakázky byly projednány a zkoordinovány s odborem správy investic Města D.K.n/L,- Ing. Ctiradem Pokorným.

za společnost: I. Antonov - stavbyvedoucí MěVaK spol. s r.o. D.K.n/L

zprovoznění vodovodu a kanalizace I. etapy Čelakovského ul.

Vážení odběratelé,

tento týden byla zprovozněna první etapa obnovy vodovodu a kanalizace v ulici Čelakovského. Byla též provedena dezinfekce nově zbudovaného úseku vodovodu roztokem NaClO, na vodovodu byla též provedena tlaková zkouška a též jeho odvzdušnění a odkalení. Druhá část lokality od křižovatky R. A. Dvorského až po Zborovskou ul. bude nadále zásobena provizorním povrchovým vodovodním potrubím, výstavba kanalizace bude opět probíhat za plného provozu, tzn. bez omezení odběratelů. Za společnost- Ivo Antonov- stavbyvedoucí MěVaK. 

odstávka části vodovodu Sadová, Přímá, Zborovská

Vážení odběratelé,

dnes od cca 7,40 hod bude provedena krátká /cca 0,5 hod/ odstávka vodovodu ve výše uvedených lokalitách z důvodu úpravy armatury na vodovodním řadu v Čelakovského ul. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- stavbyvedoucí MěVaK

Nabídka pracovního místa: obsluha úpravny vody

Společnost Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., nabízí volné pracovní místo Obsluha úpravny vody s předpokládaným termínem nástupu v květnu 2019, případně dle dohody.

Aktuální dopravní situace ul. Čelakovského

Vážení odběratelé, předkládáme aktuální schema dopravní uzavírky v ul. Čelakovského.

Mytí a dezinfekce akumulačních nádrží - centrální vodojemy Dvůr Králové nad Labem

Od včerejšího dne probíhá čištění a dezinfekce hlavních čtyřkomorových vodojemů pro město Dvůr Králové nad Labem. Tyto práce neprovází odstávka pitné vody, ani jiná omezení odběratelů. Termín provádění prací byl zvolen záměrně na únor, vzhledem ke snížené spotřebě pitné vody ve spotřebišti,- v důsledku toho je možné provádět zásobení pitnou vodou pouze ze dvou,- až tří komor centrálního vodojemu. Práce potrvají do příštího čtvrtka, tj. do 28.2.2019. 

Za společnost: Ivo Antonov - provoz VaK

obnova vodovodu a kanalizace Čelakovského ulice - Dvůr Králové nad Labem

Vážení občané,

jak bylo již avizováno, od 4.3.2019 započne v rámci obnovy vodohospodářské infrastruktury ve Dvoře Králové nad Labem výměna vodovodu a kanalizace v Čelakovského ulici. Akce bude rozdělena do dvou stavebních etap, přičemž první etapa bude od křižovatky s ul. Karolíny Světlé do křižovatky s R. A. Dvorského. Po dobu provádění prací bude v lokalitě dopravní omezení, schválené odborem dopravy a SH. Termíny uzavírek komunikací a též odstávek pitné vody budeme v předstihu avizovat prostřednictvím webu MěVaK a Města D.K.n/L.

Ivo Antonov - stavbyvedoucí MěVaK

UPOZORNĚNÍ ODBĚRATELŮM - PRODUCENTŮM ODPADNÍCH VOD

Vážení odběratelé,

v poslední době stále častěji dochází k neúměrnému zanášení kanalizačních stok a kanalizačních přípojek, ke kterému dochází zejména vlivem špatné odběratelské kázně stran vypouštění nevhodných, či úplně zakázaných látek do odpadních vod a též  vhazováním nejrůznějších předmětů do odpadu, WC, výlevek, atd. Následující seznam se týká nevhodných a nebezpečných látek a předmětů, vypouštěných, nebo vhazovaných do kanalizace odběrateli:

DO KANALIZACE NEPATŘÍ:

- veškeré tuky a oleje / ze smažení, pečení, atd./

- vlhčené ubrousky /dětské hygienické potřeby/

- plenky a nasákavé podložky

- vatové tyčinky 

- dámské intimní potřeby všeho druhu

- prezervativy

- veškeré textilní materiály /hadry, mycí houbičky a žínky/

 

Děkuji za pochopení: Ivo Antonov - provoz VaK