Čištění vyhnívací nádrže na ČOV Dvůr Králové nad Labem

Vedení společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s.r.o., která je od 1.12.2019 vlastníkem a zároveň provozovatelem místní ČOV, odsouhlasilo v rámci dlouhodobého plánu údržby a oprav ČOV provést v první polovině roku 2020 čištění vyhnívací nádrže (dále jen VN).
 Ve VN dochází ke zpracování čistírenských kalů prostřednictvím anaerobní stabilizace (bez přístupu kyslíku) v mezofilním pásmu teplot (cca 38 °C), přičemž jedním z produktů tohoto procesu je bioplyn s vysokým podílem methanu. Čištění bylo provedeno zejména z důvodu odstranění nežádoucích materiálů (písek, textilní vlákna, plasty apod.) a vyhodnocení stavu vnitřní části nádrže. Jedním ze základních předpokládaných benefitů této investice je zefektivnění procesu tvorby bioplynu, s čímž bezprostředně souvisí pokles provozních nákladů na dodávky tepla jako posilovacího zdroje pro ohřev VN v zimním období. S ohledem na bezpečnostní rizika spojená s prací v prostředí s nebezpečím výbuchu bylo nezbytné nejprve vypracovat technologický postup, harmonogram prací a řádně proškolit všechny zaměstnance o přísném dodržování bezpečnostních předpisů. ->

 Čištění VN včetně přípravných prací bylo realizováno ve dnech 30.4. až 15.5.2020. První etapa práce zahrnovala odpojení VN od systému kalového a plynového hospodářství ČOV. Po tomto úkonu bylo možné zahájit postupné snižování hladiny kalu v nádrži na minimální možnou úroveň. Pomocí čerpací techniky, která je součástí technologického uspořádání ČOV, se podařilo ponížit hladinu kalu na úroveň cca 1/3 užitného objemu nádrže. Vzhledem k hustotě a konzistenci zbylého kalového objemu již nebylo možné s čerpáním pomocí naší techniky pokračovat. Konečnou fází první etapy práce byla demontáž víka kontrolního kruhového otvoru ve spodní části nádrže a řádné vyvětrání vnitřních prostor VN.
 Druhá etapa práce byla zahájena dne 6.5.2020 předáním pracoviště specializované firmě VODA CZ SERVICE, s.r.o., která disponuje potřebnou technikou pro vyčerpání zbylého kalového objemu a dočištění nádrže. Kompletní dočištění nádrže bylo dokončeno dne 12.5.2020. Po dočištění nádrže byly zahájeny nezbytné opravy závad spojených s dlouholetým nepřerušovaným provozem, zejména pak opravy mechanicky poškozených potrubních tras. Posledním úkonem před opětovným zapracováním byla vnitřní prohlídka VN, během které byla posuzována úroveň koroze stěn a potrubí. Vizuální prohlídka horních částí nádrže byla realizována v součinnosti s profesionální horolezeckou skupinou. Vnitřní prohlídka ukázala, že i navzdory dlouholetému nepřerušovanému provozu je nádrž ve velice dobrém stavu.
 Třetí etapa práce, která byla zahájena dne 18.5.2020 a pokračuje i nadále, spočívá v opětovném zapracování a uvedení do běžného provozu. Nádrž byla nejprve do 2/3 užitného objemu napuštěna čistou vodou, kterou je zapotřebí ohřát na teplotu cca 35 °C. Po dosažení této teploty bude do nádrže přečerpán očkovací kal v množství cca 100 m3. Dále bude nutné dle zpracovaného technologického postupu a pokynů provozního technika ČOV dávkovat do nádrže postupně primární kal. Celý proces opětovného zapracování by dle předběžných odhadů neměl trvat déle než 30 dnů. Během odstávky VN ČOV pracovala v plném rozsahu. Závěrem bych rád poděkoval všem zaměstnancům, kteří se na této akci podíleli a prokázali vysokou profesionální úroveň a kvalitu práce. 


Ing. Jakub Link
Vedoucí provozu ČOV

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti