Upravit stránku

Aktuální informace

Pozor na zamrznutí vodoměru !!

Vážení odběratelé,

jako každý rok v zimním období je třeba věnovat zvýšenou pozornost ochraně vodoměru proti zamrznutí. Ať už je umístěn v šachtě, nebo např. ve vestibulu obytné budovy je vhodné zavřít sklepní okénka, zatěsnit vchodové dveře proti průvanu, případně provést tepelnou izolaci přímo na vodovodní přípojce v místě namontovaného měřidla. Vhodný způsob je např. měkčená izolace,- tzv. "ORSIL" a dále pak stažení igelitovou folií, nebo v případě vodoměrné šachty obklad z polystyrenových desek dle stavebního rozměru šachty.

za společnost: Ivo Antonov - provoz VaK

Rozhovor s jednatelem společnosti na otázku zdražení vodného a stočného

Na svém prosincovém zasedání zastupitelé schválili, že se cena za vodné a stočné od 1. ledna 2019 zvýší téměř o 4 koruny na 83,83 Kč. Na důvody zdražení jsme se zeptali Ing. Petra Mrázka, jednatele společnosti Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem, s. r. o., která ve městě provozuje vodohospodářskou infrastrukturu. 

odstávka vodovodu Nerudova ul.- /část u závodiště - tribuny/

vážení odběratelé,

zítra, tj. 13.12.2018 bude provedena odstávka pitné vody v ul. Nerudova - proti startovní tribuně. Předpokládaná doba odstávky je od 7.30 hod do 10.30 hod. Důvodem je výměna porušené vodovodní přípojky. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

Cena za vodné a stočné bude ve Dvoře Králové nad Labem nově činit 83,83 Kč

Zastupitelé města Dvůr Králové nad Labem schválili na svém prosincovém zasedání plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací a zároveň stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2019. Od 1. ledna 2019 tak odběratelé za kubík odebrané a vypuštěné vody zaplatí o zhruba 5 % více než dosud – 83,83 Kč včetně DPH.

odstávka vodovodu Nový Vorlech

Vážení odběratelé,

v úterý, tj. 11.12.2018 od 7.00 hod do 14.00 hod bude provedena odstávka pitné vody v lokalitě Nový Vorlech- ulice směrem k fy. Čapek- dřevo-kovo z důvodu přepojení nového vodovodního řadu PVC 90 a nových vodovodních přípojek. Po dobu odstávky bude k dispozici náhradní zdroj pitné vody - cisterna. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov /provoz/

Provozní doba během vánočních svátků

Vážení odběratelé, dovolujeme si Vás informovat o otevírací době během vánočních svátků

Obnova vodovodu Nový Vorlech - Dvůr Králové nad Labem

Vážení odběratelé,

od 23.10.2018 bude MěVaK s.r.o. Dvůr Králové nad Labem provádět obnovu vodovodu Nový Vorlech od čp. 286 až po objekt tlakové přečerpávací stanice u čp. 3030 a též následné přepojení vodovodních přípojek po trase vodovodního řadu. Na uvedené práce je vydán souhlas OŽP-MUDK ze dne 15.10.2018. Dílčí odstávky vody budou v průběhu provádění prací avizovány předem, dopravní omezení místní účelové komunikace budou řešeny operativně objížďkou dle aktuální pozice zemních strojů a techniky zhotovitele. Práce potrvají do prosince 2018. Rozsah stavby je stanoven na 447,8m výměny vodovodního řadu.

za společnost: Ivo Antonov- stavbyvedoucí

obnova vodovodu a kanalizace Pod Safari - Dvůr Králové nad Labem

Vážení občané,

ve spolupráci s Ing. Ctiradem Pokorným z MěÚ D.K.n/L byl stanoven rozsah výměny vodovodu a kanalizace v ulici Pod Safari ve Dvoře Králové nad Labem, kterou provede naše společnost v rámci investic do infrastrukturního majetku Města. V návaznosti na tyto stavební práce bude též provedena rekonstrukce asfalto-živičného povrchu místní komunikace v uvedené lokalitě- termín provedení povrchů se předpokládá v r. 2019 -přesný rozsah prací bude stanoven příslušným odborem MěÚ D.K.n/L.

Stran výměny vodovodu a kanalizace: vodovodní řad bude proveden z tvárné litiny DN200, kanalizace pak z trub ULTRARIEB DN400, SN12, včetně odboček ke stávajícím přípojkám, které budou v rámci stavby vyměněny, pouze však na hranici pozemku předmětného odběratele. V případě požadavku odběratelů bude naše společnost v rámci časových možností provádět kompletní výměny přípojek, případně si budou moci odběratelé provést stavební, resp. zemní práce svépomocí. Předběžný termín provádění stavebních prací a uzavírky komunikace bude stanoven dle povolení od 3.9.2018, práce potrvají do cca 13.10.2018.

za společnost: Ivo Antonov- stavbyvedoucí

práce na okružní křižovatce - Čelakovského ul.

Vážení občané,

společnost MěVaK s.r.o. Dvůr Králové nad Labem provádí v rámci stavby malé okružní křižovatky též výměnu vodovodů a kanalizací v prostoru křižovatky do Sladkovského a Čelakovského ul. V poslední zmiňované ulici došlo po přepracování hydraulických výpočtů k navýšení stávající dimenze jednotného kanalizačního sběrače z původních DN400 na nyní DN500. Při provádění stavby bylo také zjištěno, že stávající kanalizace prochází přímo pod tělesem vodovodní armaturní komory, což je nepřípustné, proto byla trasa v posledním úseku cca 20m upravena a dojde zde k výstavbě jedné revizní šachty navíc. Bohužel instalační materiál není k dispozici v ČR, byl ihned po zjištění problému objednán v zahraničí, stavba kanalizace se díky tomu termínově posouvá o cca 6 dní. Termín dokončení stavebních prací okružní křižovatky však nebude z tohoto pohledu nijak ovlivněn. 

Ivo Antonov - stavbyvedoucí MěVaK /ČKAIT.:0602631/

odstávka vodovodu Sladkovského a část Čelakovského ul.

vážení odběratelé,

dne 16.8.2018 od 7.30 hod do 11.30 hod bude provedena odstávka pitné vody v lokalitách Sladkovského ul. a část ul. Čelakovského- konkrétně od prodejny COOP směrem k oční škole. Důvodem je přepojení nově zbudovaného vodovodního řadu na okružní křižovatce. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

havárie výtlačného potrubí vodovodu DN500 pro D.K.n/L

Vážení odběratelé,

dnes nad ránem došlo k havárii vodovodního řadu DN500- hlavní výtlak pitné vody do akumulace k nemocnici. Práce na odstranění havárie byly zahájeny ihned, do dokončení prací na opravách budou odběratelé zásobeni pitnou vodou z akumulace, žádáme všechny občany města Dvora Králové nad Labem aby se dnes min. do 17. hod zdrželi veškerých zbytných odběrů pitné vody z vodovodního řadu,- např. zalévání zahrad, napouštění bazénů, atd. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

výměna vodovodu a kanalizace u "oční školy"-Čelakovského a Sladkovského ul.

Vážení odběratelé,

od dnešního dne započne ve výše uvedené lokalitě úseková výměna vodovodu a kanalizace v rámci probíhající stavby Eurovia a.s. Odstávka pitné vody bude avizována v předstihu, kanalizace bude vyměněna za provozu, tzn. nedojde k omezení producentů odpadních vod. Práce potrvají cca 30 dnů, tedy do 17.8.2018. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

 

 

dovolená - vedoucí provozu

Vážení odběratelé,

v termínu od 7.7. do 14.7.2018 budu čerpat dovolenou, pro hlášení poruch prosím kontaktujte mého dočasného zástupce,- p. Kavana na tel. č.: 604742013. V tento uvedený termín nebude možné na MěVaKu provádět následující činnosti:

- projektová činnost ve výstavbě

- vyhotovení odborných posudků a výpočtů

- vytyčování sítí vodohospodářské infrastruktury

- lokalizace poruch vodovodní a kanalizační sítě

- stavební a autorské dozory

- sjednávat nové stavebně-technické zakázky, vč. výměn přípojek

- provádění cenových nabídek stavebních a vodoinstalačních  prací

 

děkuji za pochopení: I. Antonov - provoz VaK

instalace data-loggerů vodovodní sítě

V těchto dnech probíhá na vybraných větvích vodovodního řadu instalace data-loggerů za účelem monitorování sítě s následným odhalením skrytých úniků pitné vody. Jedná se o další etapu prací, které započaly již v minulých letech. Cílem bude osazení co možná největších ploch města Dvora Králové nad Labem- s ohledem na co nejvyšší efektivitu z hlediska provozně - ekonomických nákladů a mapování vodohospodářské infrastruktury.

Ivo Antonov - provoz VaK 

výstavba vodovodu ul. Rybova a Bohuslava Martinů

Vážení odběratelé,

dne 19.6.2018 započne ve výše uvedené lokalitě výstavba vodovodního řadu a přípojek. Akce bude rozdělena do několika etap, přičemž první etapou se započne u čp. 3005 ve směru k p.p.č. 2082/30. Odstávka pitné vody pro lokalitu bude avizována v předstihu, dojde zde k jistému omezení provozu po nezpevněné komunikaci, která však zůstane po celou dobu provádění stavby průjezdná. Žádáme tímto občany, aby dbali zvýšené opatrnosti při průchodu v blízkosti staveniště. Předpokládaný termín prací je stanoven od 19.6.2018 do 13.7.2018. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

sanace kanalizace Slovany

Vážení odběratelé,

od 5.6. 2018 bude v oblasti Slovany- u loděnice ve Dvoře Králové nad Labem probíhat sanace kanalizačního sběrače. Jedná se o sanaci bezvýkopovou technologií, přesněji se jedná o inverzní hadicový rukávec, který je vtahován do stávajícího potrubí za účelem jeho zpevnění a především utěsnění. Mimo jednoho vstupního otvoru do hlavní kanalizace nebudou prováděny žádné další stavební práce /výkopy/. Nicméně dojde k jistému omezení dopravy na místní účelové komunikaci vlivem umístění stavební mechanizace, rolny, čerpadel, atd. Stavbu také zpravidla provází mírný zápach pryskyřičné hmoty, která je používána k nasycení a vytvrzení rukávce. Zápach se vyskytuje cca 2 dny, po vytvrzení rukávce postupně mizí. O přesném termínu celkového dokončení prací Vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

upozornění odběratelům - producentům odpadních vod

Vážení odběratelé,

čistě z praktických důvodů považujeme za vhodné znovu upozornit odběratele na možnosti vypouštění odpadních vod do veřejné stokové sítě, resp. na látky, které do veřejné kanalizace NEPATŘÍ.

Jedná se mimo jiné  o tyto látky:

- barvy syntetické, nebo acetonové

- ropné produkty a rozpouštědla

- jakékoliv jiné nerozpustné předměty /držáky vůní toalet, dámské hygienické předměty, prezervativy, staré hadry, atd../

- vlhčené kojenecké ubrousky /tyto tvoří nejčastěji v kanalizační přípojce "hráz" a následně zapříčiní ucpání přípojky/

- zbytky potravin /usazují se na dně přípojky, stávají se potravou pro hlodavce/

 

Také tímto apelujeme na všechny občany, aby se vyvarovali nadměrného vyhazování potravin do popelnic a kontejnerů s odpadem. Tato místa se pak stávají "restaurací" pro veškeré hlodavce, zejména pak potkany, které poté nelze vyhubit pokládáním návnad, neboť mají dostatek potravy z míst pro přechodné uložení domovních odpadů.

děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

 

dovolená provozního a stavebního oddělení

Dne 30.4. a 7.5. 2018 bude na stavebním a provozním oddělení dovolená. Po dobu dovolené zůstává v provozu pouze havarijní linka. Děkuji za pochopení - Ivo Antonov- provoz VaK

obnova vodovodu a kanalizace v ulici Plk. Švece

Vážení občané,

na základě plánované opravy povrchu komunikace v ul. Plk. Švece ve Dvoře Králové nad Labem bude MěVaK s.r.o. D.K.n/L v předstihu provádět výměnu vodovodu a kanalizace ve zmíněné lokalitě. Práce budou probíhat při dílčích dopravních uzavírkách komunikace /spodní a vrchní část/ tak, aby byl vždy částečně umožněn provoz alespoň na polovině vozovky. Předpokládaný termín provádění prací je stanoven od 2.5.2018, práce potrvají cca 30 dní. O průběžných odstávkách pitné vody budeme průběžně informovat tabulkami v dotčené lokalitě a též na našich webových stránkách. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK

výměna vodovodu Havlíčkova ul.- odbočná větev mezi čp. 8 a 9

Vážení občané,

v termínu od 26.3.208 do 22.4.2018 bude probíhat výměna vodovodu v odbočné větvi Havlíčkova ul. - ulička mezi čp. 8 a 9 ve Dvoře Králové nad Labem. Stavební práce bude provázet avizovaná dopravní uzavírka zmiňované uličky v uvedeném termínu. Po dobu velikonočních svátků, tj. od 30.3. do 2.4.  bude staveniště zpřístupněno např. na parkování vozidel, atd. Po svátcích budou práce, včetně dopravního omezení pokračovat dle harmonogramu. Děkuji za pochopení- Ivo Antonov- provoz VaK